Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6848
Title: Sınır Eleman Yönteminin Boru Problemlerine Uygulanması
Other Titles: An Application Of Boundary Element Method On Pipe Problems
Authors: Ataoğlu, Y. Şenol
Bulut, Osman
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Sınır Eleman Metodu(SEM)
Boru problemleri
Lineer elastisite
Boundary Element Method(BEM)
Pipe problems
Linear elasticity
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, sınır eleman yönteminin kullanılması ile geniş kullanım alanına sahip boru problemlerinin çözülmesidir. Kesit ölçülerinin ve şeklinin yerdeğiştirme ve gerilmeleri nasıl etkilediğinin incelenmesi de amaçlanmıştır. Problemlerde boru malzemesi olarak üretimde en çok tercih edilen beton ve polietilen alınmıştır. Gömülü veya açıkta bulunan borular için sadece statik yükler altındaki durum incelenmiştir. Yükler düşük olduğundan malzemelerin lineer elastik olarak davrandığı kabul edilerek çözüm yapılmıştır. Ayrıca malzemeler viskoelastik olmasına rağmen yine aynı gerekçeden ötürü sünme etkileri ihmal edilmiştir. Bu sebeple problemlerde sabit elastisite modülü kullanılmıştır. Herhangi bir kesit için istenilen noktada gerilme ve yerdeğiştirme bileşenlerinin hesaplanabilmesi için Fortran Programlama dili kullanılarak bir program geliştirilmiştir. Program, çözüm için Sınır Eleman Metodu (SEM) esas alınarak yazılmıştır. Sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında, programla elde edilen çözümlerin mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.
The purpose of this study is to solve the pipe problems which have range usage area by using boundary element method(BEM). The investigation of effects of shape and sizes of cross-section on displacements and stresses is also intended. Polyethylene and concrete which are chosen mostly in industry were selected as pipe materials in examples of this study. For buried or not buried pipes, the state under static loads are dealt with only. During calculation, it was accepted that the materials behaves like linear-elastic because loads are low. Although materials are viscoelastic, creep effects are neglected because of the same reason. So, a constant modulus of elasticity was used in the problems. To obtain the components of displacement and stress in the specific point, a program was improved by Fortran programming language. While program was being written, boundary element method (BEM) is accepted as the way of solution. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6848
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7314.pdf784.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.