Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6840
Title: Betonarme Binalarda Döşeme Boşluklarının Taşıyıcı Sistem Davranışına Etkileri
Other Titles: Effects Of The Slab Discontinuties On Structural Systems Behavior In Reinforcement Buildings
Authors: Öztürk, Turgut
Arslan, Sevil
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Betonarme Döşemeler
Boşluklu Döşemeler
A2 Düzensizliği
Deprem Etkisi
Dinamik Analiz
Rijit Diyafram
Elastik Diyafram
Reinforced Concrete Slab
Hollow Slab
A2 Irregularity
Seismic Effect
Dynamic Analysis
Static Analysis
Rigid Diaphragm
Elastic Diaphragm.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, belirli oranlarda döşeme boşluğu bulunduran betonarme yapıların deprem yükü altındaki davranışları incelenmiştir. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’te, kat brüt alanının 1/3’ünden büyük döşeme boşluklarından kaçınılması tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde döşeme süreksizliklerinden dolayı planda A2 türü düzensizlik oluşacağı ve döşemelerin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalışmadığının esas alınması ifade edilmektedir. Bu tür düzensizlik içeren binalarda birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde deprem kuvvetlerini düşey taşıyıcı elemanları arasında güvenle aktarabildiğinin tahkikini istemektedir. Çalışmada; deprem ve depremin yapılar üzerindeki etkisi hakkında bilgi verilmiş, depreme dayanıklı yapı tasarımından bahsedilmiştir. ABYYHY’2007 de adı geçen döşeme düzensizliği oluşturan durumlar, bu düzensizliği içeren binalarda kullanılması gereken hesap yöntemleri ve yaptırımları anlatılmıştır. Ayrıca çeşitli ülkelerin deprem yönetmelikleri incelenmiş ve döşeme düzensizlikleri ile ilgili getirdiği şartlara değinilmiştir. Yapı düzensizlikleri ve özellikle döşeme süreksizliklerine yer verilmiştir. Oluşturulan modellerde boşlukların değişik yer ve oranları için incelemeler yapılmış, kat adedinin, kiriş sürekliliğinin, deprem bölgesinin ve zemin cinsinin değişmesi de dikkate alınmıştır. Yapıların diyafram çalışması durumuna bakılarak yönetmeliğin belirlediği sınır değerin güvenilirliği incelenmiştir. Bu incelemelere ait değerler ve grafikler sunulmuştur. Bu tez çalışmasından elde edilen sonuçlar verilmiştir.
In this study, the behavior of structures with hollow concrete slabs subjected to earthquakes was investigated. In Turkish Earthquake Resistant Design Code, it is suggested to avoid hollow slabs more than 1/3 of floor gross area. Otherwise it is expressed that irregularities would occur because of the slab discontinuities and the slabs could not work as a rigid diaphragm. Moreover, the structures which contain slab discontinuities must be investigated if they transfer earthquake forces to perpendicular carriers in first and second earthquake religions safely. In this study, information about background of earthquake motion and its effects to structures were given includes irregularities in structures especially floor discontinuities. The conditions about slab discontinuities which are included in Turkish Earthquake Resistant Design Code, formulation and methodology were explained in models with hollow parts at different locations and at different hollow ratios slab are analyzed and the results are compared. The findings and conclusions are presented. Besides, the Earthquake ordinances of other countries are inspected and mentioned that obligations of them. The structure irregularity and especially slab discontinuities are placed in this study. Slab discontinuities ratios and places are inspected in generating models also beam continuous and ground variations are considered. Integrity of limit value that shown at ordinance has checked by rigid diaphragm theory. Graphs and values that obtained this study are shown. Results of this thesis have given.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6840
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7254.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.