Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6771
Title: Mevcut Betonarme Bir Yapının Performansının Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of The Seismic Safety Of An Existing Reinforced Concrete Structur
Authors: Darılmaz, Kutlu
Dönmez, Murat Cem
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Doğrusal yöntem
Artımsal itme analizi
Pushover
Deprem
Performans
Linear method
Pushover
Earthquake
Performance
Issue Date: 15-Oct-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, deprem kuşağında bulunan ülkemizde giderek önem kazanan bir konu olan, yapıların depreme karşı davranışları performans kavramına bağlı olarak incelenmiştir. İlk olarak Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007’de ayrı bir başlık altında incelenen mevcut binaların değerlendirilmesi konusunda ayrıntılı bilgi verilmiş, yönetmelikte açıklanan doğrusal elastik yöntem ve doğrusal elastik olmayan eşdeğer deprem yükü yöntemleri kullanarak mevcut bir binanın deprem etkisi altındaki performansı belirlenmiş, iki farklı yöntemle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analiz için, yaygın olarak kullanılan yazılımlardan biri olan SAP 2000 programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda, aynı tasarım depremi kullanılarak projelendirilmiş olan yapının, hedeflenen performans düzeyini sağladığı hatta belirli bir dayanım fazlalığının olduğu gözlenmiştir.
In this study, the behaviours of structures under seismic effects, which is became an important topic in our country because of the earthquake motions, are examined depending on the performance concept. Information about the way to determine the seismic performance of structures is given which is firstly explained in Turkish Eaerhquake Code 2007 under a topic, the seismic performance of an existing structure is evaluated by using linear method and incremental equivalent earthquake load method as nonlinear method which are explained in Turkish Earthquake Code and the results of two different method are compared. For the analyssis SAP 2000 software is used which is popularly used structural analysis program. When the analysis is completed, it is concidered that the target performance level is ceched, even the structure had bigger capacity that needed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6771
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8909.pdf746.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.