Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6767
Title: İmar Kanunu Gereği Alınan Encümen İmar Para Ceza Kararlarının Yapılan Fiile Göre Sınıflandırılması İçin Ceza Değerlendirme Katsayısı Modeli Önerisi
Other Titles: Punishment Evaluation Coefficient Model Suggest For Activity Classification Of Public Improvement Penalties Given By Municipality Council Respect To Building Law
Authors: Erişkon, Akın
Akçay, Mehmet Hüseyin
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: İmar Kanunu
İmar Para Cezası
İmar Yıkım Cezası
Yapı Tatil Tutanağı
İmar Uygulamaları
Building Law
Public Improvement Penalty
Public Improvement Punishment
Injunction To Stop Building
Public Improvement Applications
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği alınan imar para cezalarının bir sistematiğe bağlanması, aykırılık faaliyetlerinin sınıflandırılması, her faaliyete bir katsayı belirlenmesi ve alınacak imar para cezalarında etkili olması beklenen diğer faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili kanun maddesinin günümüzdeki uygulanışına yer verilmiş ve bu uygulama ile ilgili yargı içtihatları çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada kullanılan katsayılar; konu hakkında tecrübeli belediye teknik elemanları, müteahhitler, yapı denetim firmaları teknik elemanları ve proje müelliflerinden oluşan kitleye anket yoluyla sorularak belirlenmiştir. Çalışma dâhilinde 6 ana kıstas belirlenmiş olup bunlar; yapıda yapılan aykırılık çeşidi, yapının ruhsatlı ya da ruhsatsız oluşu, yapının ya da faaliyetin bulunduğu sokağın rayiç bedeli, yapının işyeri ya da konut oluşu, yapı hakkında önceden İmar Kanununun 42. maddesi ile ilgili işlem yapılmış olması ve yapının sınıfı şeklinde sıralanmıştır. Çalışmaya ruhsatlı ve ruhsatsız yapılar için ve İmar Kanunu 18., 39. ve 40. maddeleri için ayrı ayrı modeller dahil edilmiş, imar para cezası gerektiren tüm uygulamalar modellenmiştir.
In this study, it is purposed 4 things which are specifying objective penalties connected to criterias which are about Building Law 42. principle; classifying the irregularities; determining coefficients for every irregularity and defining other factors which are effective in public improvement penalties. Application of 42. principle and juridical case laws concerned 42. principle and other principles related to 42. principle are added to this study. Municipality technical staff who are experienced in public improvement, contractors, construction control firm technical staff and project designers are asked a poll which aims to determine the irregularity coefficients. In this study, it is determined 6 main criterias; type of irregularity which is done in structure, the license or licenseless situation of the building, the current value of road which building established or activity done, aim of building, previous processes about building concerned 42. principle and classification of the structure. All applications related to public improvement penalties are modeled which included licensed and unlicensed buildings and 18., 39. and 40. principle irregularities.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6767
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8842.pdf669.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.