Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6652
Title: Kablo Askılı Stadyum Konsol Çatısının Tasarımı
Other Titles: Design Of Cable Stayed Stadium Console Roof
Authors: Piroğlu, Filiz
Yıldız, Turgay
438618
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: kablo askılı yapı
optimum tasarım
kapasite analizi
cable stayed structure
optimum design
capacity analysis
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, kablo askılı yapıların doğrusal olmayan analiz yöntemi ile düşey ve yatay yükler altında hesabı üzerine sayısal bir inceleme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Türk ve Amerikan yönetmeliklerine göre değerlendirilmiştir. Öncelikle örnek bir kablo askılı stadyum konsol çatısının tasarımı yapılmıştır. Bu kapsamda örnek kablo askılı stadyum konsol çatısının geometrik özellikleri ve ana yüklemeleri verilmiş, bu yükler altında analiz yapılmıştır. Kablo, konsol kiriş, ikincil kirişler ve pilonların ana kesitleri boyutlandırılmıştır. Daha sonra, tasarımı yapılan kablo askılı çatının zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemi ile deprem analizleri yapılmıştır. Bu amaçla, analizde kullanılmak üzere 10 farklı deprem kaydı kullanılmıştır. Kablo askılı yapılar önemli yapılardır. Bu nedenle, kullanım ömürleri boyunca meydana gelebilecek çeşitli seviyelerdeki depremlere karşı yeterli performansı gösterebilecek ekonomik çözümler elde edilebilmesi için, bu tür yapıların tasarımlarında şekil değiştirme bazlı doğrusal olmayan analiz yöntemlerinin uygulanması gereklidir. Bu çalışmanın sayısal sonuçları, eleman kapasiteleri Türk ve Amerikan yönetmeliklerince değerlendirilmesi halinde en az ekonomik tasarımın Türk yönetmeliklerince belirlendiği görülmektedir. Ayrıca Amerikan yönetmeliği kendi içinde değerlendirildiği zaman, LRFD tasarım felsefesinin ASD’ye göre daha ekonomik tasarım ve rasyonel sonuçlar verdiği görülmüştür.
In this work represented as a master degree thesis, the calculation of cable suspended structures under vertical and horizontal loads is numerically analyzed with nonlinear analysis method. The results are evaluated according to Turkish and American Regulations. Firstly, a design example of cable stayed stadium console roof is done. In this scope, geometrical specifications and main loads of the stadium console roof are given, and analysis is done under these loads. The main cross sections of cable, console beams, secondary beams and piles are given in dimensions. After that, the earthquake analysis of the designed cable suspended roof is done in time area with nonlinear analysis method. Accordingly, 10 different earthquake data is used in this analysis. Cable suspended structures are important structures. Therefore, in order to supply an economic solution which enables the sufficient performance against several earthquakes during the life time of structures, it is necessary to apply nonlinear analysis methods based on shape change in design phase of this kind of structures. By comparing the evaluations for the results of this work according to Turkish and American Regulations, the most economic design is obtained with Turkish Regulations. In addition, just considering the American Regulations internally, LFRD design philosophy gives more economic and more rational results than ASD design philosophy.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/6652
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12904.pdf6.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.