Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6651
Title: Özel Bir Sönümleyicinin Farklı Frekans Bantlarıda Deneysel İncelenmesi
Other Titles: Experimental Evaluation Of A Special Energy Dissipater In Various Frequency Ranges
Authors: Yüksel, Ercan
Güllü, Ahmet
435944
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: enerji tüketimi
sönüm oranı
sönüm
pasif enerji sönümleme sistemleri
energy comsumption
damping ratio
damping
passive energy dissipation devices
Issue Date: 23-Jul-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında geliştirilen özel bir kurşun ekstrüzyon sönümleyici farklı titreşim bantlarında ve yerdeğiştirme genliklerinde deneysel olarak incelenmiş ve bu sönümleyicinin karakteristik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan deneylerden elde edilen veriler, Constantinou ve Symans tarafından geliştirilen matematik yöntem kullanılarak, geliştirilen bilgisayar kodunda giriş dosyası olarak kullanılmıştır. Böylece deneylerin hemen sonrasında kısa bir sürede sönümleyicinin eşdeğer sönüm oranı, sönüm katsayısı, depolanan ve ve kayıp rijitlik gibi karakteristik özellikleri belirlenebilmiştir. Yine bu veriler kullanılarak, hre bir deney için. kuvvet yerdeğiştirme eğrileri çizdirilmiş ve bu sayede de sönümleyicinin her bir çevrimde tükettiği enerji miktarı hesaplanabilmiştir. Elde edilen sonuçlar sçnümleyicinin eşdeğer sönüm oranının %43 olduğunu ve bu değerin frekans büyüklüğünden bağımsız olduğunu göstermiştir.
In this study, properties of a special lead extrusion damper that has been produced in İstanbul Technical University Structural and Earthquake Engineering Laboratory (STEELAB) investigated in experimental manner. This damper tested by using cyclic loading at different frequencies and strokes. The mathematical method used by Constantinou and Symans (1992) is adopted in this study for determining rigidity and damping properties of the experiments. Once getting test results, the code this file as an input file and makes necessary calculations. Owing to this code, evaluation of testing results takes just a few second. Experimental results show taht, damping ratio of the produced damper is %43 and İt is nearly independent from the changing in frequency.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/6651
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12896.pdf15.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.