Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6606
Title: Çerçeve Türü Betonarme Bir Yapı Sisteminde Yatay Yük Dağılımının Kapasite Eğrisine Etkisi
Other Titles: Effect Of The Lateral Load Distribution On The Capacity Curve In A Frame Type Reinforced Concrete Building System
Authors: Yüksel, Ercan
Sağanda, Erman Can
410335
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: kapasite eğrisi
betonarme çerçeve
capasity curve;
Issue Date: 11-Aug-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yapı sistemlerinin malzeme ve geometri değişimi bakımından doğrusal olmayan analizini yapan DOC3B programının yeniden yazıldığı süreçte, farklı açılardan programın doğrulamasının yapılması ve çok katlı yapı sistemlerinde yatay yük dağılımının kapasite eğrisi üzerindeki etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Yirmi katlı bir yapı sisteminde üç farklı yatay yük dağılımı seçilmiştir. Bunlar üçgen, dikdörtgen ve birinci moda dayanan yatay yük dağılımlarıdır. Taban kesme kuvveti, tepe yerdeğiştirmesi eğrileri, en büyük dayanıma karşı gelen yatay yerdeğiştirme ve göreli kat ötelenme biçimleri karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda açık olarak yatay yük dağılımının kapasite eğrisinin dayanım ve yerdeğiştirme bileşenleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Üçgen yatay yük dağılımı kullanıldığında, birinci mod esaslı yatay yük dağılımına daha yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. Birden fazla titreşim modunun davranış üzerinde etkili olduğu yapı sistemlerinde, daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için titreşim modlarına dayalı yatay yük dağılım biçimlerinin kullanımı önerilmektedir.
In the process of re-organization of DOC3B computer program which performs non-linear analyses for the 3D structural systems, it is aimed to test the correctness of some parts of the program and accomplish an analytical work to evaluate the lateral load distribution effect on the capacity curve in multistorey buildings. Three different lateral load distribution functions have been selected for a 20 storey building. These are triangular type, rectangular type and first mode dependent lateral load distribution functions. Base shear vs. top displacement relation, lateral displacement and story drift patterns have been compared to evaluate the effect of lateral load distribution on capacity curve. It is observed clearly that the l ateral load distribution effects force and displacement components of the capacity curve. The triangular type lateral load distribution gives more close results to the ones obtained by using first mode dependent lateral load distribution. For the structures in which a number of vibrational modes are effective on the results, it is suggested to use lateral load distribution pattern depending on the numerous vibrational modes to reach more reasonable results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/6606
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12015.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.