Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6484
Title: Çok Katlı Yapılarda Sismik Enerji Dağılımı
Other Titles: Distribution Seismic Energy In Multi Storey Structures
Authors: Aldemir, Ünal
Baş, Hüseyin Serkan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Sismik enerji
Çok serbestlik dereceli sistem
Deprem
Seismic energy
Multi degree freedom system
Earthquake
Issue Date: 8-Sep-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, yapıya giren sismik enerjinin kinetik enerji, elastik şekil değiştirme enerjisi, sönüm enerjisi ve histeriz enerjisi formunda çok katlı yapılarda nasıl bir dağılım yaptığı incelenmiştir. Çalışmamızı hâlihazırda yapılmakta olan bir yapının verilerini kullanarak iki katlı çok serbestlik dereceli sistem olarak yaptık. Söz konusu yapının rijitlik matrisi uygun şekilde değiştirerek doğrusal rijit, doğrusal esnek, doğrusal yumuşak katlı ve 1.katı doğrusal-2.katı doğrusal olmayan, 1.katı doğrusal olmayan-2.katı doğrusal olmak üzere beş farklı yapı göz önüne alınmıştır. Bu yapıların Kobe, Northridge ( Rinaldi, Sylmar kayıtları ) , El-Centro depremleri etkisindeki dinamik davranışları MATLAB’de hazırladığımız bir program ile analiz edilmiştir. Program vasıtasıyla sismik enerji dağılımını ( kinetik enerji, sönüm enerjisi, elastik enerji, histeriz enerjisi ve toplam enerji ), maksimum yer değiştirmeleri, sismik enerjinin maksimum olduğu andaki yer değiştirmeleri gösteren sayısal sonuçlar ve grafikler elde ettik. Bu elde ettiğimiz sonuçları tablo haline getirip maksimum değerleri göz önüne alarak bazı değerlendirmelerde bulunduk. Tasarladığımız yapılara ait sonuçların üzerinden aynı depremin farklı yönleri arasındaki, farklı depremler arasındaki, farklı yapılar arasındaki deplasman ve enerji değerlerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulunduk.
In this thesis, seismic energy into the structure, kinetic energy, elastic strain energy, damping energy, energy histeris, how the distribution of the multi-storey buildings that were examined. Using data from a two storey building used the methods of multi degree freedom system. by changing the rigidity matrix, linear rigid, linear flexible, linear soft-storey, 1.storey linear-2.storey nonlinear, nonlinear-2.storey linear 1.storey, has to take into consideration five different structures. These structures Kobe, Northridge (Rinaldi, Sylmar records), El-Centro earthquake effect of the dynamic behavior was analyzed by a program prepared Matlab. Program through the distribution of seismic energy (kinetic energy, damping energy, elastic energy, histeris energy and total energy), the maximum displacement, seismic energy is the maximum current displacement and graphs showing numerical results were obtained. This result into the table and take the maximum value we have found some reviews. Over the proposed structure of the results between different aspects of the same earthquake, between different earthquakes, the displacement and energy for different structures to compare the assessments were found.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/6484
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9851.pdf5.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.