Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6470
Title: Proje Yönetim Aşamalarına Göre Yapı Üretiminde İş Sahibine Karşı Yüklenici Yükümlülükleri
Other Titles: A Contractor’s Liabilities For A Client According The Stages Of Project Management In Building Production
Authors: Erişkon, Akın
Bilgin, Rauf
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Proje Yönetim Aşamaları
Yüklenici
Yükümlülük
Stages of Project Management
Contractor
Liability
Issue Date: 3-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İnşaat sektöründeki yapımcı firmaların, yapı üretim sürecinin başından sonuna kadar yapacakları çalışmalarda ciddi planlama ile etkili bir yönetim düzeni gerçekleştirerek projelerini yükümlülüklerine uygun şekilde tamamlama sorumluluğu altında bulundukları bilinmektedir. Bu sebeple yüklenicinin iş sahibine karşı her adımdaki yükümlülüklerinin neler olabileceğinin bilinmesi ve her aşamada bunların ifası büyük önem arz ettiği gibi sözleşme yapılması sırasında mevzuata ve mesleki standart ve teamüllere aykırı yükümlülüklerin oluşmaması için gerekli çabaların gösterilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada mevzuatta, meslek kuralları ile bilimsel araştırmalar ve içtihatlar içinde dağınık olarak yer alan fakat proje yönetim yaklaşımıyla bir arada değerlendirilmemiş ve sınıflandırılmamış olan, yüklenicinin iş sahibine karşı yükümlülükleri kendi bütünlüğü içinde ele alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapı üretiminde iş sahibi veya onu temsil eden proje yöneticisi karşısında esas üretici sıfatı ile yer alan yüklenicinin iş sahibine karşı yükümlülükleri belirlenirken mevzuat (yasa, yönerge, şartname, yönetmelik), mesleki standart ve teamüller ile sözleşmelerin kaynak olabilecekleri belirlenerek yükümlülükler bunların içinden derlenerek sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Yükümlülüklerin sınıflandırılması sırasında değerlendirme proje yönetim ve uygulama standartları çerçevesinde ve proje yönetim aşamalarına göre yapılmıştır. Yapı üretiminde proje yönetim aşamalarına göre ve her adımda yüklenicinin iş sahibine karşı olan yükümlülüklerinin bir araya toplanması ile elde edilen bu çalışma sonucunda; yüklenici ve ekibinin elinde böyle bir dokümanın oluşması sağlanarak yüklenicinin iş sahibine karşı yükümlülüklerinin zamanında ve gereken şekilde takip edilerek ifalarının sağlanması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.
It is well-known that contractor companies in the construction sector are responsible for finishing their projects suited to their liabilities by carrying out an effective system of administration with a serious planning as they work from the beginning to the end of building production process. For this reason, not only it has importance that what a contractor’s probable liabilities for a client in each step should be recognized and the fulfillment of them in each stage, but also while making a contract it requires to put forth essential efforts in order to prevent liabilities contrary to legislation, professional norms and customs coming into being. In this study the contractor’s liabilities for the client, which are sporadically involved in legislation, professional rules as well as scientific researches and case laws, but which have not been evaluated and classified in conjunction with an approach of project management, have been aimed at introducing them by dealing with in their own integrity. In the case of building a contractor is occupied as the real producer in view of the client or representative project manager, it has been aimed to categorize liabilities gathering from and through determination of the contractor’s of liabilities for a client and of those which legislation, contracts as well as professional norms and customs can be derived from. As categorizing liabilities, the evaluation has been made with the frame of project management, application norms and the stages of project management. As a result of this study which is achieved according to the stages of project management and to the collection of a contractor’s liabilities for a client in each step in building production, by providing this kind of document for a contractor and his/her team, it is tried to facilitate making a complete fulfillment of a contractor’s liabilities for a client through following them timely and properly.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/6470
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9643.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.