Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6310
Title: Mimari Tasarım Ve Görsel İletişim Araçlarının Mimar Müşteri İlişkileri Bağlamında Değerlendirilmesi
Other Titles: The Evaluation Of Architectural Design And Visual Communication Tools In Architect-client Relationship Context
Authors: Arı, Hülya
Turgay, Gonca
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Mimar – Müşteri İlişkisi
Mimari Pratik
Mimari Tasarım Araçları
Görsel İletişim Araçları
Sunum Yöntemleri
Architect – Client Relationship
Architectural Practice
Architectural Design Tools
Visual Communication Tools
Presentation Methods
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez kapsamında, mimarlık ve mimar kimliği, mimarlık pratiği, mimarların çalışma alanları ve görevleri tanımlanmakta, tarihsel süreç içinde ve günümüzde mimarın içinde bulunduğu durum incelenmektedir. Mesleki pratikte mimarların her zaman ilişki içerisinde olduğu müşteri, müşteri kimliği ve çalışılan müşteri tipleri, müşterinin mimarı hangi nedenlerle seçtiği ve mimar – müşteri ilişkilerinin aşamaları incelenmekte; mimari proje tasarımı sürecinde, mimarın kullanmakta olduğu, mimari tasarım ve görsel iletişim araçları irdelenmekte ve faydaları anlatılmaktadır. Alan araştırması ile; Türkiye’de özel sektörde hizmet veren 100 mimara anket yapılarak ulaşılmış veriler doğrultusunda, mimar tarafından bakış açısı ile, bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Araştırma kapsamında, mimarın projesini müşterisine nasıl sunduğu, mimar tarafından hangi sunum biçimlerinin tercih edildiği, müşterinin sunumlarla ilgili olarak en çok nelerden etkilendiği irdelenmekte; giderek artan bilgisayar kullanımının mimarın mesleki yaşantısında hangi seviyede olduğu incelenmektedir. Mimari tasarım sürecinin her aşamasında, başarılı sonuçlara ulaşabilmek için, çeşitli mimari tasarım araçları ve sunum yöntemleri tamamlayıcı bir yolla bütünleştirilerek kullanılmalıdırlar.
In the scope of thesis, architect and architect’s identity, architectural practice, architects’ working branches and architect’s tasks are defined. Architect is examined within historical perspective and present day’s circumstances. The client, whom the architect is always in contact with, is described. Client identity, various client types, client’ preferance criterias while choosing the architect and the degrees of architect-client relationships are examined. The architectural design and visual communication tools, used by the architect in the architectural design process are analyzed and benefits of these tools are explained. With the field research, an event evaluation is actualized from the architect’s point of view, according to the datas which have been collected by a questionnaire. The questionnaire was sent to 100 architects of the private sector in Turkiye. In the scope of research, the ways that the architect represents the design to his / her clients, the representation techniques preferred by the architect, the criterias that effect the client mostly about a representation are analyzed. The degree of increasing computer usage in the architect’s professional experience is examined. Various representation methods, architectural design and visual communication tools should be used in a complementary way during design process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/6310
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3719.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.