Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5943
Title: Kullanıcıların İnternet Bankacılığı Sitesi Tercihlerinde Kullanılabilirlik Ve Fonksiyonelliğin Etkilerinin Analizi
Other Titles: Anlysis Of The Effects Of Usability And Functionality Factors For Consumers’ Internet Banking Site Selection
Authors: Çalışır, Fethi
Durucu, Murat
10003034
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: internet
bankacılık
bankacılık sektörü
elektronik bankacılık
Türk bankacılık sektörü
Türk bankacılık sistemi
analitik ağ süreci
analitik hiyerarşi yöntemi
analitik hiyerarşi süreci
internet bankacılığı
e-Bankacılık
fonksiyonellik
kullanılabilirlik
internet
banking
banking sector
electronik banking
Turkish banking sector
Turkish banking system
analytical network process
analytical hierarchy method
analytical hierarchy process
internet banking
e-Banking
functionality
usability
Issue Date: 19-Jul-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ANP yöntemi kullanılarak kullanılabilirliğin ve fonksiyonelliğin kullanıcılar üzerine Internet bankacılığı sitesi tercihlerini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışılmıştır. ANP yöntemi ikili karşılaştırma ile karar verme yöntemidir, bu yöntemi uygularken Internet bankacılığı web siteleri için geçerli kullanılabilirlik ve fonksiyonellik kriterleri ele alınmıştır. İkili karşılaştırma için, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankasının Internet bankacılığı web siteleri seçilmiş, her iki bankanın da Internet bankacılığı hizmetinden aynı anda faydalananlara anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda gezinme (navigasyon), etkileşim ve hatırlanabilirlik en önemli kullanılabilirlik kriterleri çıkarken, fonksiyonellik için bilgi tedariki ve güvenlik en önemli kriterler olarak bulunmuştur. Sonuçların literatür ile benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir. İki bankanın karşılaştırılmasında, ankete katılan kullanıcıların Yapı Kredi Bankası’nın Internet bankacılığı web sitesini daha kullanılabilir ve fonksiyonel olarak değerlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Internet Bankacılığı web siteleri hazırlanırken, gezinmenin kolay olduğu, kullanıcılara bilgi tedarikinde onlarla etkileşim halinde olan, yüksek güvenlikli web sitelerinin oluşturulmasının, kullanıcıların bu web sitelerini tercih etmeleri açısından önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, by using ANP method, tried to determine how usability and functionality factors affects the preferences of the users on the Internet banking site. ANP is a decision making method with pairwise comparison, while implementing this method usability and functionality factors, which were valid for Internet banking web sites, has been chosen. For pairwise comparison, Türkiye İş Bank and Yapı Kredi Bank were selected, and questionnaire applied to both banks Internet banking sites simultaneous beneficiaries. As a result of this study emerges that navigation, interaction, and ease to remember are the most important criteria for usability, provision of information and security are the most important criteria for functionality. Similarity of the results with the literature has been observed. With the perspective of the applicants, Internet banking website of Yapı Kredi Bank considered more usable and functional in comparison of two banks. As a conclusion, it was found that while the preparation of Internet banking web sites, easy navigation, interactive during providing information, and high secure web sites were preferred in view of the users.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/5943
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13567.pdf6.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.