Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5912
Title: Web-tabanlı Eğitim Destek Sisteminin Kullanılması Hakkındaki Niyeti Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Other Titles: An Empirical Study Of Factors Affecting The Intention To Use A Web-based Training Support System
Authors: Çalışır, Fethi
Karaali, Demet
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli
Web tabanlı eğitim
E-eğitim
Extended Technology Acceptance Model
Web based learning
e-learning
Issue Date: 14-Jan-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, web-tabanlı öğrenim destek sisteminin kullanılması hakkında kişilerin niyetini etkileyebilecek faktörleri tanımlamakta ve ampirik olarak sınamaktadır. Araştırma alanı ve teori; insan ve bilgisayar arasındaki etkileşim, iş yönetimi ve yetişkin kişilerin eğitimi konularından ilerlenerek oluşturulmuştur. Doyurucu bir performansa sahip olmak, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştirebilmek ve iş performanslarını sürdürebilmek için, çalışanlar öğrenim imkanlarına sahip olmalıdır. Web-tabanlı öğrenim, çalışanların “her zaman” ve “her yerde” eğitime ulaşmalarını sağlayan bir yoldur. Web-tabanlı öğrenime ilişkin yapılan bir çok araştırma bulunmakla beraber, bu teknolojinin kişiler tarafından kabullenilmesi konusu incelenmeye devam edilmesi gereken bir alandır. Bu makale, teknoloji kabul modeli hakkındaki literatüre ve teknolojinin benimsenmesine ilişkin araştırmalara dayanarak, kişilerin web-tabanlı öğrenimi kabullenme davranışları hakkında geliştirilmiş bir model sunmaktadır. Söz konusu modeli ampirik olarak sınamak amacıyla, otomotiv endüstrisindeki mavi yakalı işçiler tarafından web-tabanlı öğrenim sistemini benimsenmesi hakkında bir anket gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi analizi sonuçları göstermektedir ki, modelde sunulan çoğu faktör web-tabanlı öğrenim sisteminin kullanılması hakkındaki niyeti anlamlı şekilde etkilemektedir.
This study will identify and empirically test factors that may influence learners’ intention to use of a web-based training support system. The areas of research and theory were drawn from human-computer interaction, information and business management, and adult education. To enable competent human performance and to continually update their skills and remain competent in the performance of their jobs, employees must be able to access training on demand. Web based learning is one approach that allows employees to access learning “any time” and “any place”. While researchers have dealt with a variety of topics in the area of web based learning the acceptance of this technology is a subject that needs further exploration. Based on the literature on the technology acceptance model and related efforts in technology adoption research, this paper proposed an extended model for analyzing web based learning acceptance behavior of learners. To empirically test the model, a survey was conducted regarding the adoption of a web based learning system for the blue collar workers in the automotiv industry. Results from structural equation model analyses illustrated that most of the factors in the proposed model have significant influence on the intention to use a web based learning system.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/5912
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10031.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.