Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5837
Title: Personel Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodunun Kullanılması
Other Titles: Use Of Analytic Hierarchy Process Method In Personnel Selection
Authors: Tanyaş, Mehmet
İstemi, Jale
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Personel Seçimi
Analitik Hiyerarşi Prosesi
Personnel Selection
Analytic Hierarchy Process
Issue Date: 4-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Artan rekabet ortamının işletme düzeyinde gerektirdiği değişim ve dönüşüm ihtiyacı insan kaynaklarının günlük ve gelişigüzel yaklaşımların ötesinde, belirli bir disiplin içinde ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Aynı şekilde personel seçiminde de daha sistematik prosedürlerin kullanılması önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada personel seçiminde uygulanabilecek bir yöntem olarak Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodu ele alınmıştır. Metodun uygulanması, bir hizmet işletmesinde seçilmiş müfettiş yardımcılarının Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak yeniden seçilmesi, yani kendi aralarında bir öncelik sırası oluşturulması ve daha sonra elde edilen sonucun sekiz ay sonundaki performansları ile karşılaştırılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Personel seçimi ile seçilen adayların sergilediği dönem sonu performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan uygulamada performans ile personel seçimi arasında paralel bir ilişkinin yakalandığı bir hiyerarşi kurulabilmiştir. Ancak örnek sayısının çoğaltılarak, istatistiki testlerle kurulan yapının tutarlılığı test edilmelidir.
Augmentation of competition brings out requirements of change and transformation in the management level. Furthermore, this makes human resources to be examined within a particular discipline beyond the daily and random approach. On the other hand, the importance of using systematic procedures for selecting personnel has started to increase. In this sense, this project examines Analytical Hierarchy Process Method which can be applied in the personnel selection. During the application of the method, selected inspector assistants were selected again by using Analytical Hierarchy Process Method. In detail, a priority order was formed within the assistants, then this result was compared to the performances of them at the end of 8 months. In addition, the relationship between personnel selection and the end of period performance of the selected personnel was investigated. In the application conducted, a hierarchy, which offers relation between personnel selection and performance, was able to be constructed. However, the accuracy of structure constructed by statistical test should be improved by increasing the number of patterns.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/5837
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4307.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.