Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5792
Title: Ar-ge İşbirliklerinin Şirket Performansına Katkısının Kurumsal Karne Uygulaması Ve Analitik Ağ Uygulaması İle Belirlenmesi
Other Titles: Determining The Contribution Of R&d Collaborations To Company Performance Via Balanced Scorecard And Analytic Network Process
Authors: Üstündağ, Alp
Erdem, Ali Caner
450847
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: ar-ge
kurumsal karne Uygulaması
aalitik ağ süreci
R&D
Blanced Scorecard
Issue Date: 20-Feb-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Analitik Ağ Süreci ve Kurumsal Karne Uygulaması kullanılarak şirketlerin Ar-Ge performans ölçümleri için bir model önerisinde bulunulmuştur. Bu model Ar-Ge işbirlikleri ve ağlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Kurumsal Karne Uygulaması ar-ge fonksiyonunun tamamını içerebilecek yegane uygulama olarak görülmüş ve çalışma bu temel üzerine oturtulmuştur. Analitik Ağ süreci ise kullanılacak olan göstergelerin önem derecelerini belirlemede yol gösterici olacaktır. Bu şekilde şirket performansının ölçülmesinde kriterler doğru ağılırlıklara sahip olacaktır. Bu yolla şirketlerin performansları derinlemesine ölçülebilecektir. Uygulama farklı sektörler için uygulanabilecek niteliktedir. Çalışma ile Ar-Ge işbirliklerinin, şirketin performansına olan katkısı belirlenebilecektir. İleride bu konu ile ilgili gerçekleştirilecek olan çalışmalarda bu model temel oluşturabilir.
In this study, by using both Analytic Network Process and Balanced Scorecard, a new model has been proposed in order to assess R&D performance of companies. This model is extended by adding R&D networks and alliances perspective. Balanced Scorecard is the only application that covers all elements of R&D function. That’s why Balanced Scorecard underline in this study. Analytic Network Process is used to calculate the weights of performance indicators. In this way all indicators can be weighted sensitively and correctly and R&D performance of the company can be assessing deeply. Application in this study is proper for using by other companies at other sectors.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/5792
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13129.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.