Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/577
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİnsel, H. Güçlütr_TR
dc.contributor.authorÇırpıcı, Mervetr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-07-02tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-09T13:19:36Z-
dc.date.available2015-04-09T13:19:36Z-
dc.date.issued2009-07-03tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/577-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractArıtma çamurunun, içeriğindeki organik madde miktarı ve biyolojik aktivitesine göre stabilize olup olmadığı belirlenmektedir. Çamurun düzenli depolama alanlarına bertaraf edilebilmesi için stabilize olması ve Tehlikeli Atıkların Konrolü Yönetmeliği (TAKY)’ ne göre tehlikeli olarak nitelendirilmemesi gerekmektedir. Sızıntı suyundaki Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) ve çamur kekindeki Toplam Organik Karbon (TOK) seviyeleri yönetmeliklerde yer alan sınır değerlerinin üzerindedir. Arıtma çamurları düzenli depolama ile bertaraf edildiği takdirde, katı atık depolama tesislerinde sızma sonucu ortaya çıkan etkiler de dikkate alınmalıdır. Bu çalışma kapsamında, kentsel atıksu arıtma tesisleri ürünü olan arıtma çamurlarından kaynaklanan sızıntı suyunun organik madde içeriği değerlendirilmiştir. Bu amaçla yürütülen deneyler çerçevesinde Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Orgaik Karbon (ÇOK) analizleri yürütülmüştür. 2 adet kentsel arıtma çamurlarından kaynaklanan sızıntı suyu kullanılarak respirometri bazlı modelleme çalışmaları gerçekleştirilerek KOİ bileşenleri ve kinetik ve stokiyometrik sabitler belirlenmiştir. Ayrıca modelleme ve respirometrik analizler sonucu bulunan kinetik katsayılar, arıtma çamur keklerinin alındığı atıksu arıtma tesisi (AAT)’ne ait değerlerle uyumluluk göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractThe stabilization degree of the sludge is the measure of the organic matter content and biomass activity. To dispose the dewatered sludge to the sanitary landfills, the sludge must be stabilized and qualified as not hazardous waste due to the EEC (1986). A certain degree of Dissolved Organic Carbon (DOC) concentration in leachate from dewatered sludge and Total Organic Carbon (TOC) parameter sludge cake are not permitted for environment due to the EEC (1986). If sludge infiltration mix with groundwater, it becomes unhealthy for the nature as well as the human health. In this study, the biodegradability of organics in the leachate of dewatered urban wastewater treatment sludge samples were investigated. The tests was applied on the basis of Chemical Oxygen Demand (COD), Total Organic Carbon (TOC). Chemical Oxygen Demand (COD) fractions in leachate was determined together with the estimation of kinetic and stoichiometric parameters with the use of respirometric analysis. Finally, kinetic and stoichiometric parameters which found by modelling and respirometric analysis, was found to be in concert with model parameters of respective wastewater treatment plants.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectArıtma Çamurutr_TR
dc.subjectSızıntı Suyutr_TR
dc.subjectBiyolojik Ayrışabilirliktr_TR
dc.subjectRespirometretr_TR
dc.subjectModellemetr_TR
dc.subjectSewage Sludgeen_US
dc.subjectLeachateen_US
dc.subjectBiodegradibilityen_US
dc.subjectRespirometryen_US
dc.subjectModellingen_US
dc.titleSusuzlaştırılmış Kentsel Arıtma Çamurlarına Ait Sızıntı Suyunun Biyolojik Ayrışabilirliğinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation The Biodegradibility Of Dewatered Urban Sludge Leachateen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Bilimleri ve Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Science and Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9707.pdf522.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.