Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/576
Title: Aras Havzası’nda Yayılı Kirletici Kaynakların Belirlenmesi Ve Yönetim Önerileri
Other Titles: Identification Of Diffuse Sources Of Pollution In The Aras Watershed And Management Suggestions
Authors: Tanık, Ayşegül
Yontar, Burak
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Environmental Science and Engineering
Keywords: Aras Havzası
Yayılı Kirleticiler
Yayılı Kirleticilerin Yönetimi
Aras Watershed
Diffuse Pollutants
Management of Diffuse Pollutants
Issue Date: 22-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Aras Havzası’nın Türkiye sınırları içerisinde yer alan bölümünde, mevcut yayılı kirletici kaynakların belirlenmesi, bu kaynaklardan oluşacak yüklerin tahmini ve geleceğe yönelik önerilerin sunularak Havza’da yayılı azot ve fosfor yüklerindeki tahmini azalmanın belirlenmesidir. Çalışmada, öncelikle Havza’nın çevresel özellikleri ortaya konularak Havza tanıtılmıştır. Ulaşılabilen mevcut veriler ve bilgiler doğrultusunda, yayılı kirletici yüklerin belirlenmesi için gerekli veriler olan arazi kullanımı, nüfus ve hayvan sayısı verileri oluşturulmuştur. Oluşturulan veriler doğrultusunda tahmini yayılı azot ve fosfor yükleri hesaplanmıştır. Sonrasında ise gelecekte yapılacak benzer çalışmalara yol göstermesi amacıyla yayılı azot ve fosfor yüklerinin azaltılması için geleceğe yönelik önerilere ve bu öneriler doğrultusunda yüklerde meydana gelecek azalmalara yer verilmiştir.
The aim of this study is to identify the diffuse sources of pollution, to estimate the loads arising from these sources and to determine the estimated reduction in diffuse nitrogen and phosphorus loads by putting forward suggestions for the future within the part of the Aras Watershed that lies in Turkey. First of all the Watershed has been described by presenting its environmental features. Land- use, population, and livestock data, that are necessary data for the determination of diffuse pollution loads, has been generated in respect to the available information and data. According to these generated data, diffuse nitrogen and phosphorus loads have been calculated. Afterwards, suggestions for the future in order to reduce the loads of diffuse nitrogen and phosphorus and the reductions in loads that might happen regarding these suggestions take part in order to guide future studies on similar subjects.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/576
Appears in Collections:Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9459.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.