Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5736
Title: Yalın Üretimde Conwıp Kontrol Sistemi Ve Bir Uygulaması
Other Titles: Conwip Control System In Lean Production And An Aplication
Authors: Bozdağ, Cafer Erhan
Chechaklou, Mir Mohammad Mosavı
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Yalın Üretim
Hücresel İmalat
CONWIP
Çekme Sistemleri
Lean Production
Cellular Layout
CONWIP
Pull Systems
Issue Date: 8-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüksek ürün talebi değişkenliği ve yüksek ürün çeşitliliği olan sistemlerde geleneksel çekme/Kanban sistemlerinin uygulanması mümkün olmamaktadır. Bu noktada belirtilmelidir ki, bu karmaşık talep ortamlarında ürüne tahsisli sistemlerin çekme kontrol üretim sistemlerinin uygulanması üretim içi stokların artmasına neden olmaktadır. Bu tür üretim ortamlarında çekmeyi sağlamak için karma çekme sistemlerinin, örneğin CONWIP sisteminin, uygulanması uygun olmaktadır. Önerilen CONWIP sistemi, gerçek bir üretim sisteminde uygulanmış ve itme ve çekme sistemlerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada itme ve çekme sistemlerini kurmak için ve performans ölçütlerinin değerlerini hesaplamak için benzetim modeli kurulmuştur. Benzetim modeli arena isimli program ile oluşturulmuştur. Çalışmadaki performans ölçütleri üretim temin süresi, müşteri hizmet seviyesi ve yarı mamul stoğudur. Göz önüne alınan üretim sisteminde yapılan benzetim modellerinin sonuçları göstermiştir ki CONWIP kontrolü sistem daha iyi sonuçlar vermektedir.
Traditional pull/Kanban systems could not be applied in certain systems with high demand variability and product variation. Besides, product dedicated pull production control systems are not the appropriate alternatives this erratic demand conditions due to their redundant work-in-process inventory requirements. Hybrid pull systems, such as CONWIP system, is applied to ensure pull in such systems. Prefered CONWIP system has applied in a real producttion system and results of both pull and push systems have compared. To construct the pull and push system and to assess the performance of these two systems a simulation study was proposed. Simulation model was developed using a simulation software proposed by Rockwell software called ARENA. The performans criteria are production lead time, customer service level and work in process inventories. The results show that in the system under study works better in CONWIP production Control system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/5736
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10748.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.