Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇakar, Zeynep Petektr_TR
dc.contributor.authorHız, Meliha Mervetr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-02-01tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T19:14:17Z-
dc.date.available2015-06-15T19:14:17Z-
dc.date.issued2010-02-03tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5411-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada amaç, bir tersine metabolizma mühendisliği stratejisi olan evrimsel mühendislik yöntemi ile hidrojen perokside dirençli S. cerevisiae hücreleri elde etmektir. Evrimsel mühendislik yöntemi başarı ile uygulanmış ve hidrojen perokside dirençli ve buna paralel olarak demire çapraz direnç geliştirmiş bireyler elde edilmiştir. Hücrelerin stres koşullarının ardından hayatta kalma durumları en muhtemel sayı (most probable number, MPN) yöntemi ile; özgül katalaz aktiviteleri spektrofotometrik olarak; hidrojen peroksit ile ilgili seçilen genlerin anlatım seviyeleri RT-PCR ile belirlenmiştir. Hidrojen perokside dirençli bireylerin demire çapraz direnç gösterdikleri tespit edilmiştir. Demire dirençli bireylerin, demiri sitoplazmadan kofullara taşınarak sağlandığı tahmin edilmektedir. Transkriptomik ve proteomik analizler ve araştırmalar strese karşı direnç mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasında faydalı olacaktır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the aim was to obtain hydrogen peroxide-resistant S. cerevisiae cells by using an inverse metabolic engineering strategy; evolutionary engineering. By designing and using evolutionary engineering strategy, hydrogen peroxide-resistant individual cells were successfully obtained with concomitant cross-resistances towards iron stress conditions. Survival values of cells after exposure to stress conditions were determined by most probable number (MPN) method; specific catalase activity was determined by spectrophotometer; expression level of hydrogen peroxide related genes were determined by RT-PCR. Cells were found to gained cross resistance to iron by transporting iron cytosol to vacuole as a resistance mechanism. The transcriptomic and proteomic analysis and further investigations may help to better understand the mechanism of stress resistance.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectHidrojen peroksit direncitr_TR
dc.subjectçapraz dirençtr_TR
dc.subjectkatalaztr_TR
dc.subjectSaccharomyces cerevisiae.tr_TR
dc.subjectHdrogen peroxide resistanceen_US
dc.subjectcrossresistanceen_US
dc.subjectcatalaseen_US
dc.subjectSaccharomyces cerevisiae.en_US
dc.titleEvrimsel Mühendislik Yöntemi İle Hidrojen Peroksite Dirençli Mayaların Geliştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvolutionary Engineering Of Hydrogen Peroxide Resistant Yeasten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojitr_TR
dc.contributor.departmentMolecular Biology and Geneticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10063.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.