Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5411
Title: Evrimsel Mühendislik Yöntemi İle Hidrojen Peroksite Dirençli Mayaların Geliştirilmesi
Other Titles: Evolutionary Engineering Of Hydrogen Peroxide Resistant Yeast
Authors: Çakar, Zeynep Petek
Hız, Meliha Merve
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Hidrojen peroksit direnci
çapraz direnç
katalaz
Saccharomyces cerevisiae.
Hdrogen peroxide resistance
crossresistance
catalase
Saccharomyces cerevisiae.
Issue Date: 3-Feb-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada amaç, bir tersine metabolizma mühendisliği stratejisi olan evrimsel mühendislik yöntemi ile hidrojen perokside dirençli S. cerevisiae hücreleri elde etmektir. Evrimsel mühendislik yöntemi başarı ile uygulanmış ve hidrojen perokside dirençli ve buna paralel olarak demire çapraz direnç geliştirmiş bireyler elde edilmiştir. Hücrelerin stres koşullarının ardından hayatta kalma durumları en muhtemel sayı (most probable number, MPN) yöntemi ile; özgül katalaz aktiviteleri spektrofotometrik olarak; hidrojen peroksit ile ilgili seçilen genlerin anlatım seviyeleri RT-PCR ile belirlenmiştir. Hidrojen perokside dirençli bireylerin demire çapraz direnç gösterdikleri tespit edilmiştir. Demire dirençli bireylerin, demiri sitoplazmadan kofullara taşınarak sağlandığı tahmin edilmektedir. Transkriptomik ve proteomik analizler ve araştırmalar strese karşı direnç mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasında faydalı olacaktır.
In this study, the aim was to obtain hydrogen peroxide-resistant S. cerevisiae cells by using an inverse metabolic engineering strategy; evolutionary engineering. By designing and using evolutionary engineering strategy, hydrogen peroxide-resistant individual cells were successfully obtained with concomitant cross-resistances towards iron stress conditions. Survival values of cells after exposure to stress conditions were determined by most probable number (MPN) method; specific catalase activity was determined by spectrophotometer; expression level of hydrogen peroxide related genes were determined by RT-PCR. Cells were found to gained cross resistance to iron by transporting iron cytosol to vacuole as a resistance mechanism. The transcriptomic and proteomic analysis and further investigations may help to better understand the mechanism of stress resistance.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/5411
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10063.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.