Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5301
Title: Genel Amaçlı Programlanabilir Kontrolör Tasarımı
Other Titles: General Purpose Programmable Controller Design
Authors: Ergenç, Ali Fuat
Kandemir, Vedat
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Mikrokontrolör
Analog-Sayısal dönüştürücü
Seri haberleşme
Otomasyon
Microcontroller
Analog-Digital converter
Serial communication
Automation
Issue Date:  13
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Genel amaçlı programlanabilir kontrolörün donanımsal ve yazılımsal olarak tasarımı yapılmıştır. Özel uygulama alanı olarak gaz tanklarının kontrolü seçilmiştir ve yazılım tasarımıda bu uygulamaya yönelik yapılmıştır. Sahadaki seviye, sıcaklık ve gaz dedektör sensörlerinden veriler alınıp kontrolör tarafından işlenmektedir. Mikrokontrolör tabanlı bir yapıya sahip olan programlanabilir kontrolörümüzün yapısında altı adet analog giriş mevcuttur. Bu girişlerden alınan analog veriler analog-sayısal dönüştürücüler ile sayısal verilere dönüştürülür. Ayrıca kontrolörümüzde sahadaki birimlerin kontrolünü sağlayan yedi adet röle çıkış kontakları mevcuttur. Bu kontaklar acil durum rölesini, motor kontaktörünü, tank dolum valfini ve sireni kontrol etmektedir. RS232, RS485 ve I2C seri haberleşme birimleri sayesinde çevre donanımlar ile bağlantı kurabilmektedir. Bu uygulamada, RS232 seri haberleşme birimi kart okuyucu donanımıyla iletişim kurmak için kullanılmıştır. Kart okuyucudan alınan kart numarası kontrolörde kayıtlı ise sistem gaz dolumuna izin vermektedir. Tasarlanan yazılıma göre genel amaçlı kontrolörümüz birçok otomasyon projesine çözüm sunabilecek niteliktedir.
In this study, Hardware and software design of general purpose programmable controller is made. Control of gas tanks is selected as a field of special application and software design is made for this applicaiton. Data are taken from Level, temperature and gas dedector sensors that are in the field than this data are processed by controller. Our programmable controller that is based on microcontroller has six analog inputs. Analog data that is received from these inputs are converted digital data by analog-digital converter. Furthermore controller has seven relay output contacts that enable control of units in the field. These contacts control emergency state relay, motor contactor, tank filling valve and alarm. Thanks to RS232, RS485 and I2C serial communication units controller can connected with peripheral hardwares. In this application, RS232 serial communication unit is used to communicate with card reader. If card number that is received from card reader is registered, System permit tank filling. Our general purpose controller presents solutions for several automation projects according to designed software.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/5301
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11524.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.