Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5299
Title: Çamaşır Makinesi Uygulamasında Smsm’nin Vektör Kontrolü
Other Titles: Vector Control Of Pmsm In Washing Machine Application
Authors: Gökaşan, Metin
Karakaş, Sinem
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Motor kontrol
Çamaşır makinesi
Vektör kontrol
Motor control
Washing machine
Vector control
Issue Date:  17
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Beyaz eşya endüstrisinde daha verimli ve yeşil ürünlere doğru bir yönelim olduğu söylenebilir. Bu yönelim son zamanlarda kabul edilen enerji regulasyonları ve duyarlı müşteri profili tarafından tetiklenmektedir. Daha verimli beyaz eşya üretmek isteyen üretici firmalar yenilikçi çözümlere ve yeni tasarlanmış üst-segment verimli ürünlere doğru adım atmaktadırlar. Bu adımlar atılırken, çamaşır makinesi özelinde, yüksek verimli motorlara ve gelişmiş kontrol algoritmalarına gerek duyulmaktadır. Bu tez kapsamında, öncelikle, çamaşır makinesi uygulamasına uygun bir motor seçilmesine bir temel oluşturması açısından çamaşır uygulamasının hız ve moment karakteristikleri kısa bir giriş bölümden sonra ikinci bölüm içerisinde sunulmuştur. İkinci bölümde verilmiş olan çamaşır uygulamasının incelenmesinin ardından üçüncü bölümde günümüzde seri üretimde kullanılan motor tiplerinin kısa bir karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. Bu karşılaştırma ve sözü geçen her motor tipine ait kısa bilgilendirmeden sonra, yüksek verimli bir çamaşır makinesi için en uygun motor tipinin SMSM olduğu çıkarımı yapılmıştır. Dördüncü bölümde, SMSM ile diğer olası adaylar arasında gerçekleştirilmiş kısa bir karşılaştırmanın ardından, SMSM’ye ait matematik model (a,b,c), (α,β) ve (d,q) eksenleri olmak üzere üç referans ekseninde çıkarışmıştır. Beşinci bölümde ise kullanılan kontrol metoduna ait detaylar sunulmuştur. Dikkate alınması gereken bir nokta, bu çalışma sürecinde prototip bir çamaşır makinesi edinilmiş ve bu makine üzerinde kontrol algoritması çalıştırılarak deneysel sonuçlar alınmıştır. Altıncı bölümde ise, akım PI kontrolörlerinin ayarlanmasında kullanılan uyarlamalı bir algoritmanın yanı sıra, endüstride sıklıkla kullanılan geleneksel deneysel ayar yöntemine değinilmiştir. Uyarlamalı yapının kısa bir tanıtımından sonra bu yapıya temel oluşturan optimizasyon algoritması olan Nelder-Mead algoritması tanıtılmış; avantajları ve kusurları tartışılmıştır. Bu optimizasyon algoritması üzerinde uygulamaya özel gerçekleştirilen değişiklikler de altıncı bölüm kapsamında incelenmiştir. Nihayetinde yedinci bölümde optimizasyon algoritması kullanılarak ve kullanılmadan gerçekleştirilen deney sonuçları verilmiştir. Son olarak sekizinci bölüm içerisinde çalışmanın sonuçları gerçekleştirilen deneylerden alınan sonuçlar ve önceki bölümlerde incelenen teorik alt yapının ışığında tartışılmıştır. Bunun ardından gelecek çalışmalar için kısa bir yol haritası çizilmiştir.
There is a recent trend in appliance industry towards more efficient and if it could be called, “greener” products. The way to produce these efficient appliances passes through using efficient motors and sophisticated control algorithms in case of washing machines. After a brief introduction, the washing operation is examined in diferent operating cycles in terms of speed and load characteristics. In the third chapter, a brief introduction to the motors used in washing machines is presented and a comparison is made. A suitable motor is chosen to be PMSM for an energy efficient washing machine. In fourth chapter comparison of PMSM with other possible candidates for energy efficient washing machines is made in detail and mathematical model of the PMSM is derived. In the fifth chapter, the control algorithm is examined in detail with the models in mind. In sixth chapter an online adaptive tuning scheme that is used to tune the current PI controllers is introduced right after introducing the conventional empirically tuning method that is widely used in industry. The details of the tuning scheme is provided. After an introduction on the adaptive scheme, the Nelder-Mead optimization method which is the basis of the tuning operation is introduced and briefly explained. Lastly in the eighth chapter the results of the study is discussed, a brief future study course is introduced. It should be noted that throughout the studies, a prototype washing machine is built for the control algorithm to be applied and the experiments to be performed on.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/5299
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11318.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.