Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5285
Title: Raylı Ulaşım Sistemlerinde Anklaşman Algoritması Tasarımı Ve Otomat Yaklaşımı İle Otomatik Kod Üretme
Other Titles: Interlocking Algorithm Design In Railway Transportation Systems And Automated Code Generation With Automata Approach
Authors: Söylemez, Mehmet Turan
Sonat, Arcan
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Sinyalizasyon sistemleri
anklaşman
anklaşman algoritması
otomat
PLC
Signalization system
interlocking
interlocking algorithm
automata
PLC
Issue Date:  2
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tezin temel amacı, anklaşman sistemi için otomat modelleme biçimi kullanılarak modüler bir algoritma tasarımı yapılmasıdır. Bu çalışmada anklaşman algoritması tasarımının adımları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır. Ele alınan örnek bir istasyon için oluşturulan anklaşman tablosunu gerçekleyecek olan anklaşman algoritması, bu istasyon için geliştirilen bir yazılım simülatörü vasıtası ile test edilmiştir. Tezde, otomat modelinden Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) kodu elde edilirken, literatürde “çığ etkisi” olarak bilinen sorun da engellenmektedir. Bu sorunu engellemek için bir matematiksel denklem tanıtılmaktadır. Ayrıca başlangıç durumuna kurmada, otomatların tek bir çevrim için birden fazla durumda olması veya hiçbir durumda olmaması tespit edilmektedir. Bu sorunu önlemek için yeni bir yöntem önerilmektedir. Bu çalışmada, tasarlanan otomat modelinden PLC için otomatik otomat kodu oluşturulması ve PLC programı için otomatik değişken isimleri üretilmesi için Microsoft Visual Basic ortamında yazılımlar geliştirilmiştir. Bu yazılımlar sayesinde, farklı istasyonların anklaşman algoritması tasarımlarının daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
The fundamental objective of this thesis is to design a modular algorithm for interlocking systems using automata. The steps of designing interlocking algorithm are explained in detail. Interlocking algorithm that realizes the control table generated for a sample station layout is tested by the virtue of a software simulator developed specially for this station. In this work, while Programmable Logic Controller (PLC) code is obtained from automaton model, the issue known as avalanche effect in literature is prevented. A mathematical equation is introduced in order to avoid this problem. Furthermore, as setting automata to initial state, being in more than one state or not even one state for a single cycle is detected. A new method is suggested to eliminate this matter. In this study, programs are developed on Microsoft Visual Basic in order to form PLC code from automaton model and generate variable names for Silworx PLC program automatically. Interlocking algorithm of different station layouts can be achieved fast and easy via the proposed programs.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/5285
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10643.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.