Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5271
Title: Petri Ağları İle Demiryolu Anklaşman Ve Sinyalizasyon Tasarımı
Other Titles: Railway Interlocking And Signalization Design Using Petri Nets
Authors: Söylemez, M. Turan
Akgök, Erhan
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: sinyalizasyon
anklaşman
ayrık olay sistemi
petri ağı
PLC
signalization
interlocking
discrete event system
petri net
PLC
Issue Date:  6
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Sinyalizasyon ve anklaşman sistemleri; raylı sistemlerde, dakik ve güvenli bir ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu sistemlerin temel amacı trenlerin birbirleriyle çarpışmalarını önlemektir. Tüm dünyada meydana gelen kazalar anklaşman ve sinyalizasyon sisteminin önemini açık bir şekilde göstermektedir. Bu sistemlerle sağlanan güvenlik sayesinde yolcuların ve trenlerin ulaşımı güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Farklı yöntemler ile tasarımı yapılabilen bu sistemler yapıları itibariyle Ayrık Olay Sistemleri (AOS) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tip sistemlerin modellenmesinde ve analizinde sıkça kullanılan yöntemlerden birisi Petri Ağları’dır. Petri Ağları sistemlerin grafiksel olarak modellenmesini sağlamakta ve sahip olduğu analiz teknikleriyle sistemlerin davranışlarının incelenmesini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada bir demiryolu ray bölgesi için gereken sinyalizasyon ve anklaşman sistemi Petri ağları yöntemi ile modellenmiştir. Elde edilen bu model PLC üzerinde gerçeklenerek yöntemin doğruluğu test edilmiştir. Yapılan testler sonucunda bu yapı için yazılan PLC kodunun değişik senaryolar üzerinde hatasız çalıştığı gözlenmiştir.
Signalization and interlocking systems have an important role for providing punctual and safe transportation in railway systems. The main target of these systems is to prevent probable train collisions. The railway accidents happened around the world shows the importance of signalization and interlocking systems. The transportation of passengers and trains can be performed safely by the security which is provided by these systems. However, different methods can be used in designing these systems and because of their structures they can be classified as Discrete Event Systems (DES). One of the most commonly used method in modelling and analysis of these systems is Petri Nets. Petri Nets provide a graphical representation of a system and also having analysis techniques makes the examination of a system’s behaviours easy. In this study, signalization and interlocking system required for a specific railway section is designed using Petri nets. Obtained model is implemented on PLC to verify the accuracy of the method. As a result of the tests, it is observed that the generated PLC codes run correctly for variable scenarios.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/5271
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9736.pdf960.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.