Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5260
Title: Aktif Süspansiyon Sistemlerinde Hata Tespiti Ve Analizi
Other Titles: Fault Detection And Isolation In Active Suspension Systems
Authors: Gökaşan, Metin
Türkdoğru, Nadiye Gülkan
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Süspansiyon
Bulanık Mantık
Suspension
Fuzzy Logic
Issue Date:  5
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, farklı kontrol yöntemleri kullanılarak kullanılarak yarı aktif süspansiyon sistemi kontrolü yapılmıştır. Uygulanan kontrol yöntemleri Hsonsuz, LQR ve bulanık mantık yöntemidir. Belirtilen bu kontroller yapılırken 2-serbestlik derecesine sahip çeyrek taşıt modeli kullanılmıştır. Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler pasif süspansiyon sisteminden elde edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. Genel olarak araç gövdesi üzerinde meydana gelen ivme değişimi üzerinde durulmuştur. Bunun yanında teker yükü ve süspansiyon grafiklerinin de karşılaştırmaları verilmiştir. Sistemin kontrolünün sağlanmasının ardından hata tespiti yapılmıştır. Hata tespiti yapılırken yine bulanık mantık kontrolü yapılmış ve gözlemciler kullanılmıştır. Gözlemcilerden beklenen sisteme yerleştirilmiş olan sensör hatalarını tespit etmeleri ve sisteme bildirmeleridir. Günümüzde yurtdışında birçok lüks araçta standart olarak sunulan aktif süspansiyon sisteminin pasif sisteme göre avantajları bu tez çalışmasında anlatılmış ve günümüz teknolojisinde aktif süspansiyon sisteminin öneminin gözlemlenmesi sağlanmıştır.
In this study some control techniques are used for simulating active suspension systems. The name of the techniques are Hinf., LQR and fuzzy logic control techniques. These techniques are applied to a 2-DOF quarter car model. Result of the control systems of active suspension is compared with the results of passive suspension. Generally it is observed that the acceleration of car body. Moreover the wheel weight and suspension distorsion graphics of active suspension is compared with the graphics of passive suspension. After system control fault detection is applied to active suspension system. It is again used fuzzy logic control to detect faults. Also observers are used for detecting faults. What is wanted from observers are either detecting sensor faults or informing faults to system. In last few years active suspension is applied to luxury cars ın europe countries and in USA. This study is explaining the advantages of active suspension system and it shows the importance of the system for the car technology.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5260
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8783.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.