Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5259
Title: Hibrit Sistemler İçin Bir Matlab Araç Kutusu
Other Titles: A Matlab Toolbox For Hybrid Systems
Authors: Gören, Leyla
Anık, Veysel Gürkan
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Hibrit Sistemler
Max-Min-Plus-Scaling Sistemler
Model Öngörücülü Kontrol
Hybrid Systems
Max-Min-Plus-Scaling Systems
Model Predictive Control
Issue Date:  19
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Hibrit sistemler hem analog hem de lojik dinamikler içerir. Ayrık olay sistemleri sınıfı, sınırlı sayıda kaynak içeren sistemleri içerir. Bu kaynaklar çeşitli kullanıcılar arasında paylaşılır. Bu kullanıcılar çeşitli ortak hedeflerin sağlanması için çalışır. Tezin ilk bölümünde Max-Plus cebri ve Max-Plus-Lineer (MPL) sistemler incelenmiştir. Tezin ikinci bölümünde hibrit sistemlerin çeşitli alt sınıflarını ve bu alt sınıfların birbirleri ile ilişkileri incelenmiştir. Bu alt sınıflar sırası ile Piecewise Affine (parçalı ilgin, PWA) sistemler, Mixed Logical Dynamical ( karısık lojik dinamik, MLD) sistemler, Linear Complementarity (lineer tümlemeli, LC) sistemler, Extended Linear Complementarity ( genisletilmis lineer tümlemeli) sistemler ve Max-Min-Plus-Scaling (MMPS) sistemlerdir. Hem Max-Plus-Linear (MPL) sistemler hem de yukarıda belirtilen hibrit sistem alt sınıfları için model öngörmeli kontrolörün uygulamaları incelenmiştir. En son ana bölümde geliştirilmiş fonksiyonlar örneklerle açıklanmaktadır. Bu fonksiyonlar üç ana grup altında toplanabilir. İlk grup hibrit sistem alt sınıflarını birbirlerine çeviren fonksiyonları içermektedir. İkinci grup ise daha önceden olusturulmus fonksiyonların araç kutusuna eklemlenmesini sağlar. Son gruptaki fonksiyonlar ise giriş işaretleri üstünde sınırlamalar içeren Max-Min-Plus-Scaling (MMPS) sistemler için genel bir model öngörücülü kontrolör algoritması geliştirilmesini amaçlar.
Hybrid systems contain both analog and logical dynamics. The class of discrete event systems essentially consists of systems that contain a finite number of resources that are shared by several users all of which contribute to the achievement of some common goal. In the first main chapter, we will introduce the Max-Plus Algebra and Max-Plus-Linear(MPL) systems. In the third chapter, we will consider some subclasses of hybrid systems and their relations: Piecewise Affine systems (PWA) , Mixed Logical Dynamical (MLD) systems, Linear Complementarity (LC) systems, Extended Linear Complementarity (ELC) systems and Max-Min-Plus-Scaling (MMPS) systems. For both MPL systems and the mentioned subclasses of hybrid systems we will consider the implementation of the model predictive control scheme. In the last main chapter we will explain developed functions with examples. These functions can be grouped in three main groups. The first group consists of functions to convert hybrid system subclasses to each other. The second group of functions is used to implement previous built functions to our toolbox. The last group of functions aims to build an general model predictive controller algorithm for Max-Min-Plus-Scalar (MMPS) systems with limitations on input.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5259
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8714.pdf316.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.