Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5242
Title: İkinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemde Bulanık Mantık Uygulaması
Other Titles: Fuzzy Logic Application In A Second Order System With Dead Time
Authors: Kurtulan, Salman
Tüysüzyan, Ared
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: bulanık mantık
bulanık kontrol
PLC
PID
fuzzy logic
fuzzy control
PLC
PID
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak bulanık mantığın temel yapısı, bulanık kontrol sistem yapıları ve tipleri anlatılarak uygulamada tasarlanması düşünülen bulanık PID kontrolörü yapısı gösterilmiştir. Daha sonra ikinci dereceden sistemlerin karakteristikleri ve parametreleri hakkında bilgi verilerek kutup-sıfır silme yöntemi ile klasik PID katsayılarının nasıl hesaplandığı anlatılmıştır. Anlatılan bu bilgilere dayanılarak laboratuvar ortamındaki sistem için programlanabilir lojik kontrolör (PLC) cihazlarında klasik PID ve bulanık PID kontrolörleri tasarlanmış ve sırası ile kontrol işlemi uygulanmıştır. Veriler PLC deki veri bloklarına kaydedilmiş ve buradan bilgisayar ortamına aktarılarak grafik haline getirilmiştir. Bu grafikler her iki kontrolör için ayrı olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlardan, standart yapılar ile tasarlanan her iki kontrolörün de aşım problemini yok ettiği fakat bulanık PID kontrolörünün daha hızlı yerleşme zamanına sahip olduğu görülmüştür. Konu ile ilgili ilerde yapılması düşünülen araştırmalar anlatılarak çalışma tamamlanmıştır.
In the first part of this study, the basic structure of fuzzy logic, fuzzy logic system structures and types are elaborated while the fuzzy PID controller which is considered to be designed for application is shown. Thereafter, the characteristics and parameters of the second order systems are explained and the calculation of classical PID coefficents with pole-zero suppression method is shown. On the strenght of this information, classical PID and fuzzy PID functions are coded in the programmable logic controller devices (PLC) for the system in the laboratory and the control process is applied respectively. Data is saved in the data blocks of PLC and is transformed to graphs by transfering the data to the computer. These graphics are, then, investigated seperately for both controllers that are basically designed and from the results, it is observed that both controllers has eliminated overshoot problem while fuzzy PID has better settling time compared to classical one. The study is concluded by describing the studies planned to be done in the future.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5242
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7265.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.