Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/506
Title: Tasarsız Ağlarda Sahipsizlik Durumunun İncelenmesi
Other Titles: Researching Anonymity Conditions For Ad Hoc Networks
Authors: Adalı, Eşref
Dayıoğlu, Mustafa
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: tasarsız
sahipsizlik

anonym
ad hoc
network
Issue Date: 4-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, gezgin ağlarda sahipsizlik hususları tanımlanıp, sahipsiz sistemler için gerekli güvenlik mekanizmaları oluşturulmuştur. Sahipsizlik herhangi bir küme içerisindeki birbirleriyle haberleşen iki elemanın haberleşme kimliklerinin tanımlanamaması olarak tanımlanmaktadır. İnternet üzerinde sahipsiz e-posta ve web uygulamaları değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Bu kavram mobil ağlara daha yeni uyarlanan bir kavramdır. Bu yüzden mobil ağlarda sahipsizliğin garanti edilmesi gerekliliği vardır. Sistemlerde sahipsizliği etkileyen iki tür tehdit vardır. Bu tehdiler sırasıyla pasif ve aktif tehditlerdir. Bu kapsamda pasif tehditlere dirençli anomim sistemler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Sahipsiz haberleşen sistemleri oluşturmak için iki farklı güvenlik mekanizması önerilmiştir. İlk olarak önerilen güvenlik mekanizması imgesel yönlendirme yöntemidir. Bu yöntem yüksek hat geçikmeli sistemler için şifreli işlem yükünü azaltmıştır. İkinci yöntem küme tabanlı mesajlaşma düşük hat geçikmesi gerektiren sistemler için sahipsiz iletilişimin güvenliği sağlanmaktadır. Önerilen çözümlerin ardından simulasyon uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen simulasyon uygulaması önerilen çözümlerin doğruluğunu kanıtlanması açısın iyi sonuçlar vermiştir.
In this study; Anonymity is defined for mobil networks. Security mechanism is constructed for anonym systems. Anonymity which means hiding identity of one’s participation in a communication can be required as a security mechanism in critical networks. In Internet, anonymous e-mail or web applications are used for different purposes. On the other side, wireless adhoc networks are recently adapted to do critical missions in hostile environments. Anonymity must be also guaranteed in these systems. There ara two types of threat for anonym systems. These threats can be counted active and pasive threats. In this study, focused on passive threads for anonym systems. In order to create an anonymous system, new anonymous message sending methods for low delay needed adhoc network applications are designed. Newly designed methods are hoped to require less cryptographic operations and less amount of communication.Two different security mechanisms are proposed for constructing anonym systems. The first proposed security mechanism is route pseudonym method dealt with secure anonym routing. This method propose less cryptographic operation for high delay needed systems. The second method which is cluster based anonym message sending propose provide anonym communication for low delay needed systems. After proposed solutions, the simulation is constructed. The simulation is genarated bu using linux operating system functions and structures such as process, pipes, shared memory and semaphore. The simulation has give a good results to prove assumed solutions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/506
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3975.pdf864.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.