Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4998
Title: Ilısu Barajı Eksen Yeri Mühendislik Jeolojisi Ve Germav Killi Kireçtaşlarının Beton Yüzey Kaplaması Altında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Other Titles: Engineering Geology Of The Ilisu Dam Axis And Investigation Of Applicabitiy Germav Clay Limestones Under The Concrete Pavement
Authors: Vardar, Mahir
Gülbar, Ezgi
435918
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Keywords: Killi kireçtaşı
deformasyon
Ilısu Barajı
Clayey limestone
deformation
Ilisu Dam
Issue Date: 10-Jul-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kesin ve uygulama projelerinde kil çekirdekli kaya dolgu olarak belirlenen Ilısu Barajı ve HES gövdesinin daha sonra, memba şevleri daha dik ve geçirimsizliği sağlamak amacıyla beton kaplamalı kil çekirdeksiz bir baraj tipi seçeneğine göre imal edilmesi gündeme gelmiştir. Baraj gövde dolgusunun bir bölümünde Germav Formasyonunun kireçtaşı, marnlı kireçtaşı ve kalkerli kiltaşlarının kullanımı öngörülmüştür. Uzunluğu 1,8 kilometre ve yüksekliği 150 metre olan memba tarafındaki eğik dolgu yüzeyinin beton ile kaplanarak, bu betonda imalat kusurları, gövdedeki düzensiz oturmalar ve depremler sonucu çatlaklar oluşmadan “kalıcı ve güvenilir geçirimsizlik” sağlanabileceği varsayımı, kullanılacak olan kayacın özellik, nitelik ve davranışlarının ayrıntıda araştırılmasını gerektirmiştir. Bu çalışmada Germav killi kireçtaşlarının yeni baraj tipine uygunluğu araştırılmış ve baraj ekseninde bulunan birimlerin mühendislik jeolojisi özellikleri irdelenmiştir.
Accurate and application projects identified as clay core rockfill dam body Ilısu dam, then upstream on the steep slopes and in order to ensure the impermeability of the concrete dam type is a pitted coating of clay to be manufactured in accordance with option came up. 1.8 kilometers width, height 150 m, upstream side of the curved surface of the concrete is covered with padding, this concrete construction defects, cracks in the hull as a result of irregular settlements and earthquakes occur, a permanent and reliable tightness of the rock can be provided which will be used the assumption that the attributes, qualities, and to investigate in detail the behavior of is all about. In this study, a new dam on the type of limestone clay Germav investigated and engineering geological characteristics of the units discussed in the axis of the dam.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4998
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12798.pdf9.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.