Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4993
Title: Avcıkoru (istanbul) Bölgesi Kömür Ve Kil Sahalarındaki Yeraltı Ve Yüzey Sularının Hidrojeokimyasal Özellikleri Ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of Hydrogeochemical Properties And Environmental Impacts Of Surface And Ground Waters In Avcikoru (istanbul) Region
Authors: Örgün, Yüksel
Sungur, Meltem
424821
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Keywords: Kömür
Kil
Yüzey suyu
Yeraltı suyu
İz element
Avcikoru
Sile.
Coal
Clay
Surface water
Grounwater
Trace element
Avcikoru
Sile.
Issue Date: 27-Feb-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın ana konusu, çalışma alanındaki kil ve terk edilmiş kömür sahalarının yeraltı ve yüzey sularına etkisini araştırmaktır. Yüzey ve yeraltı suları yağışlı (Mart 2011) ve kurak (Eylül-Ekim 2011) dönemlerde içme ve kullanma amaçlı çeşmelerden, kuyulardan, depolardan ve maden sahalarındaki yüzey sularından örneklenmiştir. Suların sıcaklık, pH, Eh, iletkenlik (EC), tuzluluk (NaCl), asidite, alkalinite ve çözünmüş oksijen değerleri arazide; ana ve iz element içerikleri laboratuvar ortamında belirlenmiştir. Su örneklemesine paralel olarak çalışma alanında kil ve kömür örneklemesi de yapılmıştır. Killerin mineralojik tanımlamaları yapılmış, kömürlerin ana ve iz element içerikleri ile sülfürlü mineral içerikleri ortaya konmuştur. Elde edilen tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, bölgedeki kömür oluşumlarının asit maden drenajı (AMD) oluşturma potansiyelinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
The main subject of this study is to research the effects of clay and inactive coal areas on surface and groundwater in the study region. Surface and groundwater were sampled in wet season (March 2011) and dry season (September-October 2011). Heat, pH, Eh, conducdivity (EC), salinity (NaCl), acidity, alkalinity and dissolved oxygen (DO) values were identified on site; whereas, ingredients of main and trace elements were identified in the laboratory. In paralel to water sampling, clay and coal were also sampled. Mineralogical substance of the clay were conducted, main and trace elements of coals and mineral substance of sulphur in coals were determined. By the data derived and evaluated, coal formations have high potential of creating the acid mine drainage (AMD) in the region.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4993
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12419.pdf4.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.