Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4975
Title: İnşaat Sözleşmelerinde Hak Talebi Yönetimi:kamu Projeleri İçin Öneri Model
Other Titles: Claim Management In Construction Contracts: Proposed Model For Public Construction Projects
Authors: Dikbaş, Attila
Yılmaz, İsmail Cengiz
10024375
Yapı Bilimleri
Yapı Bilimleri
Keywords: Hak Talebi
Uyuşmazlıklar
İnşaat Sözleşmeleri
Veri Madenciliği
Claim Management
Dispute
Construction Contracts
Data Mining
Issue Date: 13-Jan-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Türk kamu inşaat sektörü ihtilaflı, bürokratik yapısıyla hak talepleri ve uyuşmazlıklar için çok uygun bir platform oluşturmaktadır ve her türlü hak talebi ve uyuşmazlık çözüm yönteminin kullanılması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu tez çalışmasına zemin hazırlayan temel problemin belirlenmesi ve çözüm yöntemleri için gerçekleştirilen çalıştay ve görüşmeler ışığında Türk kamu inşaat sektöründe yaşanan hak taleplerinin ve uyuşmazlıkların enformasyon teknolojileri yardımıyla çözümüne yönelik bir model geliştirilmesi bu tezin ana teması olarak seçilmiştir. Yazılı doküman ya da yargı kararları arşivinin veri madenciliği (ya da veri madenciliğinin yazılı metinlerde kullanılan şekliyle metin madenciliği) teknikleri ile otomatik olarak sınıflandırılarak; sınıflandırılan bu dokümanların yeni vakalarda emsal teşkil edilmesine yönelik bir karar destek sistem modeli geliştirilmesi ise; tezin amacı olarak belirlenmiştir. Tez kapsamında geliştirilecek karar destek sistem modeli İnşaat Uyuşmazlık Bilgi Sistemi (İUBS) olarak adlandırılmıştır. İUBS’ nin web tabanlı, ilişkisel veritabanı sistemi üzerine kurulmuş, soru-cevap mantığıyla çalışan bir model olması düşünülmüştür. Bu amaçla; İUBS’ ye çalışma platformu sunan uyusmazlik.org ve uyusmazlik.com adlı iki adet web sitesi kurulmuştur. Modele zemin teşkil eden veritabanı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na bağlı Yüksek Fen Kurulu arşivlerinden Türkiye’ deki kamu inşaat projelerinde yaşanan uyuşmazlıklarla ilgili özel izinle elde edilen belli sayıda dokümanla oluşturulmuştur. Geliştirilen İUBS modelinin sınıflandırma fazının, Türk Kamu İnşaat Projeleri’nde yaşanan uyuşmazlık kararlarını sınıflandırma açısından yapılan testlerde mevcut sınıflandırma algoritmalarından daha iyi bir sonuç vermiştir. Bunun yanında bu dokümanların hiyerarşik kategorilendirilmesi ile geliştirilen karar destek sistem modeli de gerçeklenen testlerde yüksek bir başarı oranı sağlamıştır. Alınan sonuçlar; İUBS modelinin hak talebi yönetiminde alternatif bir çözüm aracı olabileceğini ortaya koymuştur.
Turkish public construction sector with a drastic volume of disputes and the bureaucracy becomes a platform even more prone to claims and disputes. Use of any kind of solution method for those claims and disputes would ensure great contribution to the national economy. Under the light of workshop which was held with the aim of identifying the root cause of and solution methods for the subject matter of this dissertation and the relevant discussions, developing a model for solution to the claims and disputes in Turkish public construction sector with the help of information technologies is the primary subject of this dissertation. Accordingly the aim of the dissertation is determined to be development of a decision support system model for ensuring that the archive of the documents or rulings at courts are classified automatically using the data mining techniques (or text mining as the version of data mining used in written texts) and that the classified documents serve as a precedent for the future cases. The decision support system model to be developed within the scope of this dissertation is named Construction Disputes Data System (IUBS). The IUBS is designed to be a web-based model running on a relational database system on the basis of question and answer logic. To this end, two websites were launched to serve as a working platform for IUBS, namely uyusmazlik.org and uyusmazlik.com. The database that constitutes the basis of the model was built with a certain number of documents regarding disputes experienced in public construction projects in Turkey obtained from the archives of Supreme Council of Construction under the Ministry of Environment and Urban Planning with special permission. The classification phase of the IUBS model which has been developed with the idea above, has yielded better results in tests performed for classifying the rulings in disputes experienced in Public Construction Projects in Turkey than the existing classification algorithms. Moreover the decision support system model improved through the hierarchic categorization of the concerned documents has achieved a high success rate in the verified tests. Apparently the results obtained have indicated that the IUBS model could serve as an alternate solution tool in claims management.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/4975
Appears in Collections:Yapı Bilimleri Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.