Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4970
Title: Beton Esaslı Prefabrike İlköğretim Binalarında Isıtma Enerjisine Bağlı Enerji Kazanımı, Çevre Kirliliği Ve Isıtma Ekonomisi Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of Energy Gains, Pollution And Heating Economy Criteria Related To The Heating Energy Of Prefabricated, Concrete-based Elementary School Buildings
Authors: Işık, Bilge
Göçer, Caner
Yapı Bilimleri
Yapı Bilimleri
Keywords: prefabrike dış duvar
enerji etkinlik
kirletici emisyonları
prefabricated external wall
energy efficiency
pollutant emmisions
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Değişen eğitim sistemine ve süresine bağlı olarak eğitim yapılarının hızla inşa edilmesi zorunluluğu, prefabrike sistemlerin kullanımını ve bu sistemlerin birçok açıdan geliştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Eğitim yapılarının beton esaslı prefabrike sistemlerle yapılması durumunda üretim maliyeti, hızı ve yapım kolaylıklarına ilişkin sistemlerin değerlendirilmesi zorunluluğunun yanında, sistemlere ait kabuk bileşenlerinin ısıtma enerjisi bakımından etkinliğinin değerlendirilmesi, problem noktalarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması gerekmektedir. Sekiz yıllık eğitim sistemimde yaklaşık 300.000 derslik kapasiteli eğitim yapılarının yapımı söz konusu olmakta ve ısıtma enerjisi tüketimini çok az düzeyde azaltacak bir çözümün geliştirilmesiyle yapı toplamında büyük oranda enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yapı kabuğunun büyük bir yüzdesini oluşturan dış duvarların betonarme prefabrike sistemlerle oluşturulması durumunda olası sistemlerin duvar tiplerinin problem noktalarının enerji etkinlik, kirletici emisyonları ve ısıtma enerjisi tüketim maliyetleri verilerine bağlı olarak değerlendirmelerin yapılması bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Çünkü betonun ısı geçirgenlik direncinin düşük oluşu ve prefabrike sistemlerde birleşimlerde meydana gelen ısı köprüleri büyük miktarda enerji kayıplarına neden olmakta ; bunun sonucunda da binanın yaşam dönemi maliyetleri artmaktadır. Bunlara ek olarak, yüksek yakıt tüketimi nedeniyle karbondioksit emisyonlarının artması çevre kirliliğine neden olmaktadır.
The necessity quickly build educational buildings due to the changes in the education system and education periods punctuates the necessity of using prefabricated systems and development in these systems in many aspects. In case educational buildings are made via concrete based prefabricated systems, systems regarding production costs, speed and building eases should be evaluated along with the evaluation of energy efficiency of the external components of such systems, determination of problematic points and presentation of solution proposals. Eight year primary education requires the construcvtion of educational structures with over 300,000 classrooms in total and even the minimum level of decrease in the heating energy consumption shall provide high degrees of energy savings in total. In case the outer coverings which is highly made of external walls, are made of concrete prefabricated systems, evaluation of problematic points of wall types of possible systems in view of energy efficiency, pollution emissions and heating energy consumption costs is the main subject of this study. Because, the low heat permeability resistance of concrete and the heat bridges occurring in the joints of the prefabricated systems cause great energy losses; and thus active costs of the building increase. Additionally, increase in carbon dioxide emissions due to high fuel consumption causes pollution.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/4970
Appears in Collections:Yapı Bilimleri Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4617.pdf14.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.