Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4966
Title: Danışman Yapım Yöneticisi Nin Ve Mimar In Görevleri İçin Kalite Yönetim Sistemi Araçları Modeli
Other Titles: Modeling The Quality Management System Tools For Both The Tasks Of The Architect And The Construction Manager As Advisor
Authors: Çıracı, A.murat
Seyman, Tayibe
424717
Yapı Bilimleri
Yapı Bilimleri
Keywords: danışman yapım yönetimi sözleşmeleri
kalite yönetim sistemi
danışman yapım yöneticisinin görevleri
mimarın görevleri
AIA
construction management contracts
quality management system
construction manager as advisor’s tasks
architect’s tasks
AIA
Issue Date: 4-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Danışman Yapım Yönetimi proje teslim sisteminde projenin ilk karar aşamasından itibaren yer alan Danışman Yapım Yöneticisi’nin (DYY) ve Mimar’ın görevleri, her bir proje evresini başarıyla tamamlayabilmek ve başarılı binayı gerçekleştirebilmek üzere, kalite yönetim sistemi araçları (KYSA) ile modellenmiştir. Yapım öncesinde yerine getirilmesi gereken görevlerin proje başarısını etkileme gücü üzerinde durularak, yapım öncesinden itibaren gerekleri açık ve net ortaya konulmuş görev tanımlarına olan ihtiyaca KYSA’nın cevap olabilirliği araştırılmış ve model oluşturulmuştur. Önerilen model geliştirilirken DYY’nin görevleri AIA, C132-2009 Malsahibi DYY sözleşmesinde yer alan şekliyle, Mimar’ın görevleri ise AIA, B132-2009 Malsahibi Mimar sözleşmesinde yer alan şekliyle proje başarısını etkileme açısından analiz edilmiş, tanımlardaki eksiklikleri tespit edilmiş ve herbir görev için KYSA önerileri getirilmiştir. Önerilen model hem DYY için hem de Mimar için ayrı ayrı ortaya konulmuş olup, modelde her ikisi için de önerilen KYSA’lar olan şartname, prosedür veya formların DYY Malsahibi sözleşmesinin ve Mimar Malsahibi sözleşmesinin ekleri olması kurgulanmıştır.
In this study, for the construction management as advisor project delivery system, both the tasks of CMa and Architect, involving in the construction project due to the very first decision, are modelled by the quality management system tools (QMST) in order to achieve each of the project phases successfully and accordingly to achieve the successful building. Meanwhile, the importance of tasks’ performances of the pre-construction phase are emphasized since they affect the overall project success dramaticaly. The QMST are investegated for a worthwhile responce for the need of clarification of task definitions. In this way the proposed model is generated. While improving the proposed model, the tasks of CMa which are determined in AIA, C132-2009 CMa-Owner contract document and the tasks of Architect which are determined in AIA B132-2009 Architect-Owner contract document, are analyzed, then their omisions are detected and subsequently the QMS tools are proposed for the each task. The proposed model is defined for the CMa’s and the Architect’s tasks separately and the QMST such as specifications, procedures and forms are suggested to be the exhibits of CMa-Owner contract and Architect-Owner contract as well.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/4966
Appears in Collections:Yapı Bilimleri Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12408.pdf12.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.