Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4876
Title: İstanbul Deniz Ulaşımının Değerlendirilmesi Ve Öneriler
Other Titles: Evaluation Of Istanbul Waterborne Transportation And Proposals
Authors: Gerçek, Haluk
Oral, Melike
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: denizyolu ulaşımı
İstanbul
vapur
deniz otobüsü
ulaşım modeli
modelleme
waterborne transportation
Istanbul
ferry
fast ferry
transport model
modelling
Issue Date: 11-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İstanbul’un 1950’lerden itibaren yaşadığı hızlı ve kontrolsüz şehirleşme birçok altyapı sorununu da yanında getirmiştir. En önemli altyapı sorunlarından biri olan ulaştırma, yıllarca karayolu sistemi geliştirerek çözülmeye çalışılmış ve toplu taşıma ikinci plana atılmıştır. 300 km’lik Marmara kıyı şeridine yerleşmiş olan İstanbul, deniz ulaşımı açısından çok elverişli bir yapıya sahiptir, ancak bu potansiyelini kullanamamaktadır. Buna rağmen, kent içi denizyolu yolcu taşımacılığında, yılda taşıdığı yolcu sayısı açısından dünyada birinci sıradadır Bu çalışmada, İstanbul’un denizyolu ulaşımının geçmişten günümüze nasıl değiştiği ve mevcut durumu araştırılmış, geliştirilmesi üzerine de öneriler sunulmuştur. Bu öneriler taslak halinde olup, 2023 Çevre Düzeni Planı, öneri raylı ve karayolu sistemi verilerini içeren ulaşım modeli ile test edilecektir. Tez çalışmasının sonucunda, İstanbul’da hergün yapılan bir takım yolculukların karayolundan denizyoluna çekilmesi üzerine tasarlanan önerilerin verimli olup olmayacağı değerlendirilmiştir. Buna göre, geliştirilecek olan önerilerle birlikte denizyolu ulaşım payının varabileceği en üst seviye de belirlenmiştir.
Since 1950s, rapid and uncontrolled urbanization has brought along so many infrastucture problems. Transportation, as one of the most important infrastructure problems, is trying to be solved by developing the highway system for years which caused public transportation to weaken. İstanbul, inhabited along 300 km of Marmara coast line, is highly suitable for waterborne transportation. However, the city is not able to use its potantial. On the other hand, with the number of passengers carried in a year, İstanbul ranks number one among cities which use waterborne transportation as a part of their public transporation system. In this study, how Istanbul waterborne transportation system changed in time and its present situation is analysed, and proposals for system improvement are introduced. Subject proposals are draft plans which will be tested by a transportation model that will include 2023 İstanbul Environmental Plan, rail and highway project data. As a result of this study, it is proved, whether or not, proposals planned to transfer every day trips from highway transportation system to waterborne transportation system will become efficient. Accordingly, the proposals have been improved and the highest level of waterborne transportation usage that can be reached has been detected.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/4876
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8776.pdf8.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.