Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4854
Title: İstanbul’da Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Ulaşım Talebi Üzerindeki Etkileri
Other Titles: The Effects Of Land-use Changes On Transportation Demand In Istanbul
Authors: Gerçek, Haluk
Şengül, Serap
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: İstanbul
Ulaşım
Trafik
Istanbul
Transport
Traffic
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez çalışmasında, İstanbul ilinde 1996 yılından 2006 yılına arazi kullanım verileri ve ulaşım taleplerinin nasıl değiştiği ve arazi kullanımındaki değişimlerin ulaşım talebini nasıl etkilediği incelenmiştir. Tezin birinci bölümünde, nasıl bir planlama yaklaşımıyla daha etkin politikaların uygulanabileceğini belirlemek amacıyla, kentsel mekanda stratejik planlamanın kullanımı, bunun kentsel planlamaya sağladığı faydalar, stratejik planlama kavramıyla kentsel planlamanın aldığı yeni form ve stratejik planlamanın ulaşım planlamasında ele alınışı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise İstanbul ilinin mevcut arazi kullanımı, plan kararları, sosyal ve ekonomik yapısı, fiziki ve doğal kaynakları gibi genel karakteristiklerine değinilmiştir. Daha sonra, İstanbul ilinin ulaşımına yönelik veriler ortaya konmuş, İstanbul ilinin karayolu altyapısı, toplu taşıma sistemi ve otomobil sahipliğinin genel karakteristikleri açıklanmıştır. Dördüncü bölüm de İstanbul ilinde 2006 yılında yapılan hane halkı anketleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında, öncelikle anket yöntemi ve büyüklüğü, hane halkına ilişkin sosyal ve ekonomik göstergeler (hane büyüklüğü, gelir dağılımı, istihdam, otomobil sahipliği gibi) ve yolculuklara ilişkin ( ortalama yolculuk süresi, yolculuk başlangıç saatleri, yolculuk üretim ve çekimleri gibi) değerlendirmeler yapılmıştır. Beşinci bölümde ise 2006 yılındaki arazi kullanım ve yolculuk verilerinin 1996 yılı değerleri ile karşılaştırılması yapılmıştır ve İstanbul’un 10 yıl içinde nasıl bir değişim sürecine girdiği irdelenmiştir. Altıncı ve son bölümde ise tüm bu bulgulara ilişkin sonuç ve değerlendirmeler yer almaktadır.
The aim of this thesis is to examine how the land use and the transportation demand of İstanbul have changed between 1996 and 2006, and how changes in the land use affected the transportation demand. In the first section, in order to determine the appropriate planning approach which will help implement more effective policies, the usage of strategic planning in urban space, the benefits it provided to urban planning, the new form that urban planning gained with the strategic planning concept and its place in transportation planning are discussed. In the second section, Istanbul’s characteristics such as present land use, plan decisions, social and economical structure, physical and natural resources are examined. In the third section, data related to transportation are discussed such as general characteristics of Istanbul’s road network, public transport system and car-ownership and how they changed over time. Fourth section is an evaluation of the household travel survey that was held in 2006. The method and the sample size of the survey, the social and economical indicators regarding households (household size, income distribution, employment, car-ownership, etc.) and travel attributes (average travel time, trip origin time, trip generation and attraction) are argued. In the fifth section, comparison of land use and travel data in years 1996 and 2006 is made in order to explain the transformation process of Istanbul. The last section consists of results and evaluations related to the findings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/4854
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4749.pdf7.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.