Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4542
Title: İstanbul Da Yeni Gelişen Büyük Ölçekli Konut Yerleşimlerinin Değerlendirilmesi: Büyükçekmece Ve Tuzla Örnekleri
Other Titles: Evaluation Of New Large Scale Residential Settlements In Istanbul: The Cases Of Buyukcekmece And Tuzla
Authors: Berköz, Lale
Tepe, Emre
Şehir Planlama
Urban Planning
Keywords: Büyük ölçekli konut yerleşimi
Dışa kapalı yerleşimler
Mekansal gelişme
İstanbul
Large scale residential settlement
Gated community
Spatial development
Istanbul
Issue Date: 6-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez kapsamında, İstanbul’da 2000 yılından günümüze kadar geçen süreç içinde geliştirilen büyük ölçekli konut projelerinin kentin mekansal gelişimi üzerine etkilerinin saptanması ve bu konut projelerinin geliştirilmesi için mevcut imar planlarının revizyonunun yapılıp yapılmadığı incelenmiştir. Çalışma kapsamında İstanbul metropoliten alan sınırları dahilinde bulunan ve dışa kapalı konut alanı özelliklerini içinde barındıran büyük ölçekli konut alanlarının tespiti yapılmış olup, geniş kapsamlı bir veritabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan veritabanı kullanılarak İstanbul genelinde konut yatırımların karakteristikleri ve etkileri incelendikten sonra örnek çalışma alanı olarak seçilen Büyükçekmece ve Tuzla ilçeleri üzerinde daha ayrıntılı incelemeler yapılmıştır. Bu çalışmanın neticesinde ortaya atılan sonuçlarda ise büyük ölçekli konut yatırımlarının etkilerin ne denli büyük ve yaygın olduğu görülmüş olup, metropoliten planların hazırlanması sırasında üzerine düşünülmesi gereken önemli konular vurgulanmıştır.
This thesis evaluates the effects of large scale housing developments which have been occurring since 2000 on urban spatial development, and also evaluates how these housing projects are organized according to the legal planning procedure. Under the scope of the study, existing large scale residential settlements located within the territory of Istanbul Metropolitan area are determined and a comprehensive database is established. By using the established database, characteristics and impacts of investments on residential areas have been investigated. Then, further detailed studies are conducted in territories of Buyukcekmece and Tuzla districts which are chosen as case study areas. Results, driven from this study, indicate that the impacts of residential investments are massive and common. Also, the study highlights the issues of importance which should be taken into consideration during metropolitan planning procedures.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/4542
Appears in Collections:Şehir Planlama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10584.pdf5.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.