Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4427
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBozdağ, Cafer Erhantr_TR
dc.contributor.authorAkıncı, Emretr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-09T10:16:46Z-
dc.date.available2015-06-09T10:16:46Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/4427-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın ana amacı, günümüzün globalleşen ekonomik ve siyasal dünyasında ülkeler arasında önemli bir güç unsuru olan savunma sanayii ve bu sektörün en önemli karakteristiklerinden olan strateji ve teknoloji ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle teknoloji, strateji ve teknoloji stratejisi konuları daha sonra ise savunma sanayiinin genel bir tanımı ve değişkenleri, strateji ve teknoloji ilişkisini ortaya koyarak bu ilişkinin savunma sanayiine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Saha çalışması aşamasında, savunma sanayi firmaları için teknoloji stratejisi belirleme modeli geliştirilerek, bu modelin uygulanma durumu ve firmaların teknoloji stratejilerini değerlendirmeye yönelik anket formu hazırlanarak Savunma Sanayii Müsteşarlığına kayıtlı 51 adet savunma sanayii firmasına gönderilmiştir ve bu firmaların 19 tanesinden cevap alınmıştır. Analizler, bahsedilen 19 firmanın yanıtları çerçevesinde yapılmıştır. Toplanan veriler Excel paket programı ile analiz edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to examine the relationship between defence industry which is one of the power component in nowadays global economic and political world, and key characteristic of strategy & technology. Priority of this study is technology, strategy and technology strategy and general description od defense industry, it’s variables, relation between strategy and technology and it’s effects to the defence industry comes. In field study, strategy of technology determination model is developed for defence industry companies. Questionnaire was prepared according to applying situation of this model and firm’s evaluation of technology and strategy. Questionnaires were sent to 51 companies which are registered under Ministry Of Defense Industry. 19 out of 51 companies responded the questionnaire. Analysis were done according these companies. These datas were analyized by Excel program.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSavunma Sanayiitr_TR
dc.subjectStratejitr_TR
dc.subjectTeknolojitr_TR
dc.subjectDefense Industryen_US
dc.subjectStrategyen_US
dc.subjectTecnologyen_US
dc.titleTürk Savunma Sanayiinde Teknoloji Ve Stratejitr_TR
dc.title.alternativeTechnology And Strategy In The Turkish Defense Industryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentSavunma Teknolojileritr_TR
dc.contributor.departmentDefence Technologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Savunma Teknolojileri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4804.pdf608.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.