Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3918
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgeneman, Metintr_TR
dc.contributor.authorBayraktar, Aydıntr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-02-07tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-01T10:59:34Z-
dc.date.available2015-06-01T10:59:34Z-
dc.date.issued2010-02-08tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3918-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, silindir içi emisyon kontrol sistemlerinden egzos gazları resirkülasyonu ve yakıt püskürtme sistemleri detaylı olarak incelenmiş ve bu sistemlerin emisyon ve performans üzerindeki etkileri test edilmiştir. Testte kullanılan parametreler; egzos gazları resirkülasyonu oranı, yakıt püskürtme basıncı, ana püskürtme zamanlaması ve ön püskürtme miktarıdır. Testler, Avrupa emisyon çevriminden seçilen iki noktada yapılmıştır. Seçilen noktalar, emisyon çevriminde toplam azot oksit (NOx) emisyonuna en çok katkıda bulunan noktalardır. Elde edilen sonuçlar, yakıt püskürtme stratejisi ve EGR oranının optimizasyonunun emisyon profilinde büyük oranda iyileştirmeler sağlayabileceğini göstermiştir. Ayrıca, farklı test noktalarındaki farklı emisyon karakteristikleri, ölçümlerin en uygun motor kontrol parametrelerinin bulunması için bir zorunluluk olduğunu ortaya koymuştur. Aynı anda çok düşük NOx ve partikül madde (PM) emisyonunun sağlanabilmesi için ise EGR ve yakıt püskürme stratejisi optimizasyonu ile birlikte egzos sisteminde emisyon azaltma tekniklerinin kullanılması gerekmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, two of the in-cylinder emission control systems; exhaust gas recirculation and common rail fuel injection systems are thoroughly investigated and their effects on engine emissions and performance are experimented. The tested variables are the exhaust gas recirculation rate, fuel injection pressure, main fuel injection timing and the pilot injection amount. The tests are conducted at two different test points selected from European emission cycle. These are the points which contribute most to the overall nitrogen oxides (NOx) emissions. Test results showed that the optimized fuel injection strategy and EGR rate bring impressive advances in engine emissions profile. In addition, different emission characteristics at different test points suggest that real world measurement is imperative for determination of the optimum engine control set points. Moreover, to achieve very low NOx emissions together with low particulate matter (PM) emissions, combining various aftertreatment techniques with EGR and optimized fuel injection strategy are required.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectegzos gazları resirkülasyonutr_TR
dc.subjectazot oksittr_TR
dc.subjectpartikül maddetr_TR
dc.subjectyakıt püskürtme basıncıtr_TR
dc.subjectyakıt püskürtme zamanlamasıtr_TR
dc.subjectön püskürtme miktarıtr_TR
dc.subjectexhaust gas recirculationen_US
dc.subjectnitrogen oxidesen_US
dc.subjectparticulate matteren_US
dc.subjectfuel injection pressureen_US
dc.subjectfuel injection timingen_US
dc.subjectpilot injection amounten_US
dc.titleEgzos Gazları Resirkülasyonu Ve Yakıt Püskürtme Stratejisinin Motor Emisyonlarına Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffects Of Exhaust Gas Recirculation And Fuel Injection Strategy On Engine Emissionsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentOtomotivtr_TR
dc.contributor.departmentAutomotiveen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10097.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.