Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3859
Title: Etanol - Dizel, Biyodizel - Dizel Yakıt Karışımlarının Kullanımının Motor Performansına Etkilerinin Deneysel Araştırılması
Other Titles: Experimental Research For Effects Of Using Ethanol - Diesel And Biodiesel - Diesel Fuel Mixtures On Performance Of An Engine
Authors: Ergeneman, Metin
Ejder, Süleyman Bulut
Otomotiv
Automotive
Keywords: Biyodizel
Etanol
Alternatif yakıtlar
Direkt püskürtme sistemi
Performans karakteristikleri
Traktör
Elektromanyetik fren
Biodiesel
Ethanol
Alternative fuels
Direct diesel injection system
Performance characteristics
Tractor
Electromagnetic brake
Issue Date: 4-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, gelecekte fosil kaynaklı yakıtlara alternatif olarak kullanılması düşünülen etanol ve biyodizel yakıtların bir direkt püskürtme sistemine sahip dizel traktör motorunun farklı karışım oranlarında test edilmesi suretiyle performans karakteristiklerinin değişimleri elde edilmiştir. Mevcut biyodizel – dizel ve etonal – dizel yakıtları farklı oranlarda birbirlerine karıştırılması suretiyle test motorunun motor momenti, motor gücü, özgül yakıt tüketimi ve toplam verim olarak sınıflandırılan performans karakteristiklerine ulaşılmıştır. Deney motorunun yüklenmesi Schenk 130kW marka ve tip bir elektromanyetik fren ile yapılmıştır. Alternatif yakıt deneylerinde önce motor, referans dizel yakıt ile test edilmiş ve elde edilen bu performans karakteristikleri motorun alternatif yakıt deneylerinde referans oluşturmuştur. Her bir yakıt karışımı için yapılan deney sonuçları referans karakteristikleri ile karşılaştırılmış ve sonuçlar grafikleme yöntemi ile sunulmuştur.
In this study, different types of ethanol and biodiesel, as an alternative fuel instead of fossil fuels, are tested on a tractor with a direct diesel injection system diesel engine to obtain variations of performance characteristics for different mixtures rates. Each mixture is tested on the experiment engine and then performance characteristics of motor are obtained that are classified engine moment, engine power, specific fuel consumption and thermal efficiency.A Schenk electromagnetic brake of type 130W is used to load the engine. In testing process; firstly engine is tested with reference fuel called Diesel No2 and then these performance characteristics form referance values for mixtures. For each fuel mixture, the testing results are compared with referance characteristics and finally they are presented as graphics method .
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3859
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4600.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.