Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3695
Title: Dünyada Ve Türkiye’de Üniversite Yerleşkelerinin Peyzaj Planlama Ve Tasarımında “üniversite Başarımı Ve Sürdürülebilirlik” İlişkisinin İrdelenmesi
Other Titles: Exploring The Relationship Between “university Performance And Sustainability” In University Campus’ Landscape Design And Planing, In Turkey And In The World
Authors: Demir, Yüksel
Erdoğan, Müge
Peyzaj Mimarlığı
Lanscape Architecture
Keywords: Peyzaj
Sürdürülebilirlik
Üniversite Yerleşkesi
Landscape
Sustainability
University Campus
Issue Date: 11-Nov-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez çalışması, peyzaj planlama ve tasarımı çerçevesinde üniversitelerin sürdürülebilirlik kapsamında yerleşkelerinde uyguladıkları çalışmaların irdelenerek, üniversite başarımı ve sürdürülebilirlik ilişkisinin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Öncelikli olarak tez çalışmasının başlığını oluşturan, peyzaj planlama ve sürdürülebilirlik kavramları tanımlanmıştır. Üniversite yerleşkelerinin sürdürülebilir yerleşkeler olarak nitelendirilebilmesi için planlama ve tasarım kararlarında yer alması gereken kriterler, Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından oluşturulan, LEED değerleme sisteminin yerleşke ve benzeri çoklu yapılar için hazırladığı kılavuz çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kılavuz çerçevesinde incelenen değerleme kriterleri, ‘arazinin sürdürülebilirliği’, ‘su verimliliği’, ‘enerji ve atmosfer’, ‘iç mekan hava kalitesi’ ve ‘yenilik ve tasarım süreci’ başlıklarını kapsar. Tespit edilen değerleme kriterleri Türkiye’de ve dünyada başarılı olarak nitelendirilen üniversite örnekleri üzerinden irdelenmiştir. Bu çalışma üniversite yönetimlerine internet yolu ile gönderilen anket çalışması ile desteklenmiştir. Tez çalışmasının sonucunda Türkiye’de ve dünyada başarılı üniversitelerin yerleşkelerinin peyzaj planlama ve tasarımlarındaki sürdürülebilirlik uygulamaları, karşılaştırılarak değerlendirilmiş, “üniversite başarımı ve sürdürülebilirlik” ilişkisi tespit edilmiştir.
Research study is aimed to determine the relationship between “university performance and sustainability” by exploring the universities’ landscape design and planning strategies about sustainability adopted for their campus sites. Firstly, landscape design and sustainability concepts which underlines the title of the research study are defined. In order to qualify university campus’ sites as sustainable, criterias that need to take place in lanscape design and planning decisions are stated with the contex of LEED aplication guide for “multiple buildings and on-campus building projects” that is published by United States Green Building Council (USGBC). These criterias are entitled; ‘sustainable sites’, ‘water efficiency’, ‘energy and atmosphere’, ‘indoor air quailty’ and ‘innovation in design”. These settled criterias are examined on examples of universities which is qualified as succesful, in the world and in Turkey. Research study is also supported with a questionnaire that has been sent to universities by internet. In the final part of this research study, sustainability strategies in landscape design and planning are compared in the campus site’s of succesful universities, in Turkey and in the world. Finally, the relationship between “university performance and sustainability” is signified.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/3695
Appears in Collections:Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9970.pdf26.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.