Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3690
Title: Peyzaj Unsurları Olarak Ağaçların Kentsel Mekan Kimliğinin Oluşumuna Etkisi
Other Titles: The Effect Of Plant Materials On Urban Space Formation In Istanbul
Authors: Velioğlu, Selim
Pak, Zeynep Cemile
Peyzaj Mimarlığı
Lanscape Architecture
Keywords: Kentsel Mekan
Ağaç
Kimlik
İstanbul
Urban Design
Trees
identity
Istanbul
Issue Date: 16-Feb-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kentin özelliklerini olumlu şekilde kullanıp mekansal tasarıma yansıtabilmek, mekanlarda yaşamsal çeşitliliği sağlayabilmek ve mümkün olduğu kadar insanları doğal çevreyle buluşturup, kentsel yaşantı içinde peyzaj ile bütünleşen sürpriz mekanlar yaratabilmek tasarımcıların ana hedefi olmalıdır. Bu doğrultuda tez çalışmasında savunulan düşünce, kentsel mekanların kimliğini oluşturan ve etkileyen önemli etmenlerden birinin peyzaj unsurlarından olan ağaçlar olduğudur. Bu çalışmada, İstanbul’da ağaçlar ile kimlik kazanmış olan mekanlardan örnekler verilerek ağaçların mekan oluşturmadaki etkisi değerlendirilecektir. Ağaçların tekil veya toplu halde farklı biçimlerde kullanılarak dış mekan yaşantısını olumlu olarak etkiledikleri ve bulundukları mekana kimlik kazandırdıkları verilen örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, tasarımcılara yeni oluşturacakları tasarımlarda yol gösterici olabilecek bir kapsam elde etmek bu çalışmanın temel hedefidir.
Using urban features efficiently and reflecting this on spatial design, achieving vital variety, and designing surprising spaces integrated with the landscape in urban life that bring people and natural environment together should be the principal objective of designers. Accordingly, the argument proposed in this thesis is that one of the most important factor that forms and determines identity of urban spaces are trees as landscape elements. In this study, the effect of trees on spatial design are explored with the examples from spaces in Istanbul that get their identity from trees and useful examples which illustrate the positive effect of various uses of singular or collective trees on exterior spaces and the fact that they help a space to have an identity is explored.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/3690
Appears in Collections:Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9100.pdf20.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.