Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3566
Title: Yapı-kent İlişkisi Bağlamında Karma Kullanımlı Yapılar
Other Titles: Mixed-used Buildings In The Context Of The Building-city Relations
Authors: Arı, Hülya
Varol, Ayşe İnci
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Yapı-kent ilişkisi
Karma kullanımlı yapılar
Mekan dizimi
SWOT analizi
Building-city relations
Mixed-used buildings
Space syntax
SWOT analysis
Issue Date: 22-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada amaçlanan, yapıların bulundukları kentle ilişkisinin karma kullanımlı yapı örnekleri üzerinden değerlendirilmesidir. Değerlendirilme kapsamındaki örnekler İstanbul içinden seçilmiştir. Örnek çalışmanın karma kullanımlı yapılar üzerinden yapılmasının nedeni, bu yapıların sayısının gün geçtikçe artması ve kentin birden çok ihtiyacına yönelik tasarlanması sayesinde kentle farklı açılardan ilişkilendirilme potansiyeli taşımasıdır. Bu bağlamda, dünyanın, mimarlığı ve onun ürünlerini etkileyen fiziksel ve sosyal değişiminden bahsedilmekte, kenti oluşturan insanlar ve mimari oluşumların, yapılarla karşılıklı ilişkisi irdelenmekte, yapıların mimari kimliğinin kent insanı ve yaşantısı ile olan karşılıklı etkileşimine değinilmektedir. Günümüz dünyasının ekonomik, teknolojik, sosyal ve fiziksel dönüşümünün gözlemlenebileceği karma kullanımlı yapı kavramının dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi incelenmekte, oluşma gerekçeleri ve barındırdıkları fonksiyonlara ait tespitler yapılmakta ve bu kavramın İstanbul’daki karşılığına değinilmektedir. Çalışmada, İstanbul içinden örnek olarak seçilen yapılar, yapı-kent ilişkisi bağlamında değerlendirilmektedir. Mekan dizimi, bağlantı tabloları ve SWOT analizi yöntemleri ile örnek projelere ait analizler gerçekleştirilmektedir. Yapılan analizler üzerinden karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapılmakta ve öneriler geliştirilmektedir. Sonuçta, karma kullanımlı yapılar üzerinde yapılan analiz değerlendirmeleri ile, yapı-kent ilişkisinin farklı yönleriyle ele alınması sağlanmakta ve elde edilen bulguların yeni tasarımlar için veri oluşturması amaçlanmaktadır.
The aim of this thesis is to analyse the relations between the buildings and the city. Mixed-used buildings in İstanbul are chosen as the examples of the case study. The reasons of analysing mixed-used buildings are the increasing number of these buildings and the potential of associating these buildings and the city by different points of view because of the diversity in their functions. The conceptions which influence the building-city relations are examined, the effects of the physical and social exchange of the world on architecture are defined and interactions between buildings and city and between people’s lives and buildings’ architectural identity are defined. Mixed-used building conception is examined, the definition of the conception and the development of it in the world and in Turkey, the reasons about the occurence of it and the functions that it contains are mentioned. Selected mixed-used buildings in İstanbul are analysed in the context of the building-city relations. The ‘space syntax’, ‘connection tables’ and ‘SWOT analysis’ methods are established and the analyses are made. Results of the analyses are compared with each other and suggestions are presented. To sum up, with the case study of mixed-used buildings in İstanbul, building-city relations are analysed in different aspects. The aim of this work is to use the findings about the analyses’ results in the design process of new buildings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/3566
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9414.pdf22.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.