Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3562
Title: Bina Cephesi Ve İşlevlerinin Görsel Analiz Kapsamında Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluating The Building Facade And Functions In Visual Analysis Scope
Authors: Arı, Hülya
Üstündağ, Beste
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Cephe
Algı
Mekan
Facade
Perception
Space
Issue Date: 17-Feb-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada amaçlanan, cephenin, “görsel” olarak hangi değişkenler yoluyla insana etki ettiğini, değişen ve gelişen cephe işlevlerini saptamaktır. Cephelerin analizi için, algı ve mekansal algı konulu literatür çalışmaları yapılmıştır. Algı kavramının incelenmesiyle, algısal sürecin, nesnelden öznele uzandığı saptanmıştır. Ayrıca, tasarımcının, fiziksel nesneleri, farklı değişkenler yardımıyla ve farklı örgütlenmeler yoluyla, istediği etkiyi yansıtacak şekilde tasarlayabileceği görülmüştür. Cephe kavramının işlevsel yönü irdelenmiş, tarihsel süreç içinde cephelere yüklenen işlevler belirlenmiştir. Alan çalışması için Şişli – Halaskargazi Caddesi bina cepheleri görsel açıdan incelenmiştir. Cepheler çeşitli katmanlarda analiz edilmiş ve her analiz sonucu çeşitli bulgular elde edilmiştir. Sonuçta, cepheler üzerinde yapılan değerlendirmelerin caddenin mevcut durumuyla örtüşen bulgular yansıttığı görülmüştür.
The aim of this thesis is to establish the physical variables which effect on facades and the developed and changed facade functions. Perception and space perception are examined for the analysis of facades. Functional sides of the facade are examined, and the increasing importance of the facade is emphasized with the functional roles of the facade. Şişli - Halaskargazi Street building facades are examined visually as a case study. Building facades are analysed by classification into several layers. As a result of the analysis, it is seen that, the results of the analysis are overlapped with the exist building facades.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/3562
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9146.pdf25.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.