Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3334
Title: Afet Yönetiminde Triyaj Alanı Olarak İlköğretim Okullarının Değerlendirilmesi Ve Beşiktaş İlçesi Uygulama Çalışması
Other Titles: Evaluation Of Primary Schools As Triage Area In Disaster Management And Implementation Study On Beşiktaş District
Authors: Şener, Sinan Mert
Kelle, Ulaş
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Triyaj
Afet yönetimi
Beşiktaş’taki ilköğretim okulları
Acil sağlık organizasyonu.
Triage
Disaster Management
Primary schools in Beşiktaş District
Emergency Organizations.
Issue Date: 16-Nov-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, afet yönetimi sürecinde rol alan ilgili kurum ve kuruluşların etkinlikleri araştırılmış; Türkiye için olması gereken öneri çalışma grupları tanımlanmıştır. Afet sonrası acil sağlık organizasyonu ve triyaj yapılanması incelenmiş, ihtiyaçların mekân gereksinimleri tanımlanmıştır. İlköğretim okullarının afet sonrası acil sağlık müdahale organizasyonunda triyaj alanı olarak kullanılabilmesinin nedenleri üzerinde durulmuş, örneklem alanı olarak seçilen Beşiktaş ilçesinde bulunan ilköğretim okulları nüfus, fiziksel etmenler ve ulaşım olarak üç başlık altında değerlendirilerek triyaj alanı uygunlukları incelenmiştir. Çalışmanın meydana getirdiği nüfus, fiziksel ortam ve ulaşım olanaklarını irdelediği bağıntılar sayesinde alanın kent ile olan ilişki seviyesi araştırılmıştır. Bu bağlamda ilköğretim okullarının ya da diğer yapıların, nüfus etmeni, alanın fiziksel özellikleri doğrultusunda triyaj alanı olabilme koşullarının değerlendirilmesi ile ulaşım başlığı altında kente bağlandığı noktaların sayısal değerlerinin dikkate alındığı değerlendirme sistemiyle; başka bölgelerdeki triyaj alanı belirleme çalışmalarına da uygulanabilir bir model oluşturmaktadır.
In this study; the disaster management and its phases were investigated. Administrative organization of the competent authorities in disasters in Turkey and tasks are examined adressing to the relevant legislation. Also health organization in disaster management has been talked about, disaster management-related administrative structures in Turkey were investigated. By identifying the city s major points in the organization of emergency health intervention, the stiation in Istanbul is investigated. Then information about the triage, triage concept in medical area and its physical space requirements are ezpalined. The properties of the chosen areas as triage area and their help after disaster are investigated. Major searching area; the reasons and necessity to choose the primary schools as a triage area; is discussed to create a ground for different issues in disaster management and feasibility in different areas. The study done to add a new point to the developenets about disater management health organizations and to reveal the potential of regions on the issue of disaster management.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/3334
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9978.pdf14.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.