Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3283
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBatur, Afifetr_TR
dc.contributor.authorŞahin, Mürüvvet Gülcantr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-02-22tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-28T13:31:58Z-
dc.date.available2015-05-28T13:31:58Z-
dc.date.issued2013-01-07tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3283-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractKurtuluş Savaşı’ndan sonra Osmanlı’nın eski toplumsal düzeninden koparak, yerine çağdaş batılı modellere uygun bir düzen getiren yeni Türk devleti, 1920’lerde ülkede yoğun bir çağdaşlaşma programı başlatmıştır. 1930’dan sonra tüm dünyayı etkileyen ekonomik buhrandan Türkiye de büyük ölçüde etkilenmiş, ülkedeki iç ticaret dengelerinin bozulması, ülkenin en önemli gelir kaynağı olan tarımsal ihracatın azalması ve hükümetin gelirlerinin düşmesi gibi krizin sebep olduğu etkiler sonucunda, sanayileşme fikri gündeme gelmiştir. Özel sektörün endüstrileşme yolundaki sorunları çözme konusunda yetersiz kalması nedeniyle, sanayileşme, ekonomik ve politik olarak devletin kontrolüne geçmiştir. Birinci Sanayi Planı ile ülkenin dört bir yanında büyük ölçekli sanayi kompleksleri kurulmuş ve bu kompleksler demiryolu ağları ile kentlere bağlanmıştır. Bunların bir örneği de İstanbul’un hafif sanayi bölgesi olan Paşabahçe’de yer alan Rakı ve İspirto Fabrikası’dır. 1937 yılında, mimar Ahsen Yapanar tarafından tasarlanan bu rakı fabrikası günümüzde hala ayaktadır fakat üretim yapmamaktadır. Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası, erken cumhuriyet dönemi modernizmine ait rasyonel ve fonsksiyonalist mimarinin izlerini taşıyan bir yapı olması açısından büyük önem taşımaktadır.tr_TR
dc.description.abstractAfter the Turkish War of Independence, the newborn republic, which has broken off from the old Ottoman structure of society and has established an order in harmony with modern western models, started an intensive modernization program in 1920s. After 1930, Turkey was affected severely as well from the Great Depression and as a result of the effects of the Depression like changing domestic trade balance, decreasing the agricultural exports, which was the most important income source of the country, and the decline of government revenues; the notion of industrilization has become a current issue. Because of the incompetency of the private sector in resolving the issues on the way of business and commerce, the government took the control of industrilization economically and politically. With the First Industry Plan prepared within the Statist industrilization Policies, large scale industry complexes were set up and connected to the cities with railroad webs. A sample of these complexes is the Raki and Ispirto Factory located in Istanbul’s light industrial zone, Pasabahce. In 1937, it has been decided to build a Raki Factory which still stands today but not functioning had been designed by Ahsen Yapanar, the architect. Pasabahce Raki ve Ispirto (ethyl alcohol) has a great importance in the sense that it is a building bearing the marks of rational and functional architecture of early republican modernism.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectModern Türk Mimarlığıtr_TR
dc.subjectSanayileşmetr_TR
dc.subjectDevletçi Sanayi Politikalarıtr_TR
dc.subjectModern Turkish Architectureen_US
dc.subjectIndustrializationen_US
dc.subjectThe Politics of Statist Industrializationen_US
dc.titleErken Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesinde Bir Sanayileşme Örneği: Paşabahçe Rakı Ve İspirto Fabrikasıtr_TR
dc.title.alternativeAn Example Of Industrial Form In The Early Republican Period: Pasabahce Raki And Ispirto (ethyl Alcohol) Factoryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimarlık Tarihitr_TR
dc.contributor.departmentHistory of Architectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11380.pdf13.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.