Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3241
Title: Süreç Kontrol Sistemlerinde Harmanlama Mekanizmalarına Dayalı Kontrol Yapıları Ve Yöntemleri
Other Titles: Control Structures And Methods Based On Blending Mechanisms In Process Control Systems
Authors: Güzelkaya, Müjde
Yeşil, Engin
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Harmanlama mekanizması
referans ayarlayıcı
oran kontrol sistemleri
süreç kontrol
içsel model kontrol
Blending mechanism
reference regulator
ratio control systems
process control
internal model control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, harmanlama mekanizmaları kullanılarak farklı kontrol yapıları geliştirilmiştir. Harmanlama mekanizmalı referans ayarlayıcı (HAM-RA) olarak adlandırılan ilk yapı uygun referans değer üreterek sistemin geçici hal davranışını şekillendirir. HAM-RA performansını iyileştirmek amacıyla ilki kural tabanlı ikincisi de bulanık mantık tabanlı olan iki farklı çevrimiçi ayar mekanizması önerilmiştir. Harmanlama mekanizması fikri ayrıca süreç kontrol uygulamalarında görülen oran kontrol probleminin çözümü için kullanılmıştır. Çapraz birleştirilmiş oran kontrol (ÇBOK) olarak adlandırılan bu yapı ile hem geçici halde hem de herhangi bir çevrimdeki yük bozucusu durumunda istenen oran korunur. Çalışmada geribesleme kontrolörü olarak süreç kontrol uygulamalarında sıkça tercih edilen PID kontrolörü kullanılmıştır ve kontrolör parametreleri içsel model kontrole dayalı yöntemle belirlenmiştir. Önerilen yöntemlerin üstünlükleri birçok benzetim örneğiyle gösterildikten sonra deneysel uygulamalarla elde edilen sonuçlar desteklenmiştir.
In this study, different control structures have been developed using blending mechanisms. The first structure that is named as Set-point regulator with blending mechanism (SPR-BM) generates suitable reference signal to shape the transient response. In order to improve the performance of SPR-BM, two online tuning mechanisms have been proposed: The first one is based on rule-base, and the second one is based on fuzzy logic. The same blending mechanism idea is used as a solution for ratio control structures that is seen in process control. This new structure that is named as Cross-coupled ratio control (CC-RC) keeps the desired ratio during reference following and when a load disturbance occurs in any of the loops. In this study PID controller, which is commonly used in process control, is used as feedback controller, and the controller parameters have been obtained by a method based on internal model control. The effectiveness of the proposed structures and methods are shown by various simulation examples, and then the results are supported by the experimental applications.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3241
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7821.pdf4.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.