Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/321
Title: Doğal Dil İşleme İle Türkçe Yazım Hatalarının Denetlenmesi
Other Titles: Turkish Spell Check With Natural Language Processing
Authors: Adalı, Eşref
Delibas, Aynur
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Doğal Dil İşleme
Biçim Birimsel Çözümleme
Sözcük Önerme
Natural Language Processing
Morphological Analysis
Word Suggestion
Issue Date: 7-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, doğal dil işleme teknikleri kullanılarak Türk dilinin matematiğinin çıkarılması ve biçim birimsel çözümlemesinin yapılması üzerinde çalışılmıştır. Bu işlem yapılırken, dilin kuralları mühendisçe bir yaklaşımla ele alınmış ve dilin genel yapısı, kuralları ve aykırılıkları ortaya çıkarılmıştır. Tez çalışmasındaki hedef, girilen bir Türkçe metnin yazım hatalarının ayıklanması ve düzeltilmesidir. Bunun için, girilen metnin Türkçe’ nin ses ve dilbilgisi kurallarına uygun olup olmadığının araştırması yapılmıştır. Tez kapsamında girilen metindeki tümcelerde bulunan her kelimenin köklerinin bulunması, eklerinin ayrıştırılması, kelimenin doğru mu yanlış mı yazılmış olduğuna karar verilmesi, yanlış yazılmış kelimeler için sözcük önerilmesi ve Türkçe olmayan yabancı kelimeler için sözlüğe ekleme yapılması gerçeklenmiştir. Gerçeklenen çalışma bu alanda daha önceden yapılmış çalışmalarla kıyaslanmış ve başarımının yüksek olduğu görülmüştür.
In this study, it was worked on to clarify the mathematical model of Turkish language and to analyse its morphological structure by using the techniques of natural language processing. While doing this, the rules of language is analysed with a view of engineer and the general structure, rules and exceptions of language are defined. The purpose of this thesis is to make spell check for a given Turkish text and to correct the faulty situations. For this purpose, Turkish text is examined in order to check if it obeys the rules of Turkish grammar or not. It was worked on finding roots of each word, parsing suffixes from roots, checking words in order to decide whether they are written truly or not, making word suggestion for the words which are not written truly and adding words which do not belong to Turkish language to a newly created lexicon by user. The result of this study has been compared with the results of other studies done before and it was seen that this study has reached its goal successfully.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/321
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8559.pdf454.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.