Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3206
Title: Arterlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Tekniği İle Karar Verme Ve Bir Kavşak Uygulaması
Other Titles: Decision Making For Reforming Of Arterial Roads With Simulation Technique And An Intersection Application
Authors: Bozdağ, Cafer Erhan
Ocakdan, Selim
Mühendislik Yönetimi
Engineering Management
Keywords: Simülasyon
Trafik
Synchro
Kavşak
SimTraffic
Simulation
Traffic
Synchro
Intersection
SimTraffic
Issue Date: 9-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında çok kavşaklı trafik sistemlerinin çözümünde ve planlanmasında etkili bir yöntem olan simülasyon ele alınmıştır. Tez çalışmamızın ana amacı trafik sistemlerinin önemli bir parçası olan arterlerin yeniden yapılandırılması için değişik senaryoların üretilerek en uygun sistemin hayata geçirilmesine örnek teşkil etmesini sağlamaktır. Uygulama arterineki bütün kavşaklar tek tek ele alınarak incelenmiş ve iki adet senaryo üretilerek hangisini uygulamanın daha isabetli olduğu tespit edilmiştir. Önerilen sistemin de modeli ayrıntılarıyla anlatılmış ve kavşakta yapılacak geometrik değişikliklerden elde edilebilecek faydanın tutarı hesaplanmıştır. Sonuçta bu tarz çalışmaların öneminden bahsedilmiş ve baştan planlanması adeta imkânsız hale gelen şehirlerin en azından yeniden yapılandırılması için çaba gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Simülasyon çalışması ile elde edilen değerlerin ve sonuç raporlarının öneminden bahsedilmiştir.
In this study, simulation, which is one of these methods and effective for solution and planning of traffic systems with multi intersections, is considered. The main purpose of our thesis is to provide forming an example, for carrying out the most convenient system by producing different scenarios in order to reform arterial roads, which are the important parts of traffic systems. In the application all intersections are examined one by one, and afterwards by creating two scenarios, it is determined that whose application is more appropriate. Model of proposed system is explained in details and total benefit which is possible to gain from geometric changes done at intersection point, is calculated. As a result, it is mentioned that the importance of such studies and the necessity of struggling at least for reforming cities which are impossible to plan from the beginning, is clarified. The importance of values gained with simulation study and final reports is mentioned.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/3206
Appears in Collections:Mühendislik Yönetimi - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10838.pdf15.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.