Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3153
Title: Tv Montaj Hatlarında Sümulasyon Yaklaşımı
Other Titles: Using Simulation Approach In Tv Assembly Lines
Authors: Bozdağ, Cafer Erhan
Coşkuntürk, Ahmet Hakan
Mühendislik Yönetimi
Engineering Management
Keywords: Simulasyon Yaklaşımı
Montaj Hatları
Simulation
Assembly Lines
Manufacturing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, TV montaj hatlarının simulasyon yaklaşımı ile analizi yapılmıştır. İlk bölümde simulasyon tanımı ve yöntemi kısaca tanıtılmış daha sonra belirtilen yöntem yaklaşımı, Beko Elektronik A.Ş.’de CRT TV montaj hatlarında uygulanmıştır. Problem olarak mevcut üretim adetlerinin satış kapasitesini karşılayamaması sebebi ile şirketin üretim kapasitesini arttırmak istemesidir. Yıllık 4 milyon CRT TV üretim adedine ulaşabilmek için şirket, her iş istasyonunda çalışan adedini belirlemek ve buna bağlı olaraktan da her hat yapısını ve adedini belirlemek istemektedir. Bunun için öncelikle mevcut durum incelenerekten sistemin tanıtımı ve sistemin analizi için kullanılan ARENA simulasyon programı ile sistemin modellemesi yapılmıştır. Daha sonra mevcut üretimde her iş istasyonu için ölçümler yapılarak elde edilen verilerin dağılım fonksiyon ve grafikleri ARENA INPUT ANALYZER ile çıkarılmıştır. Her montaj ve hazırlık hattı için işlem sürelerinin dağılım fonksiyonları ARENA programına girilmiş ve öncelikle her istasyonda bir çalışanın bulunması durumunda sistem simule edilerek beklemeler ve mevcut durum için üretilebilecek en yüksek TV adedi hesaplanmıştır. Daha sonra iş istasyonlarındaki çalışan sayıları değiştirilerekten simulasyon tekrar edilmiş, her hat için, istenilen yıllık üretim kapasitesini sağlayabilen en düşük çalışan sayıları belirlenmeye çalışılmıştır. En son bölümde de hat sayıları ve yapıları ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur.
In this study, TV assembly lines was analysed with simulation approach. In the first stage, definition of simulation and method was briefly explained and that method was applied to CRT TV assembly lines in Beko Elektronik A.S. The problem is that the present production number cannot meet the need of sale capacity, and the firm wants to increase this number. In order to reach 4 million CRT production capacity per year , company should determine labour number and line structure and unit related to man power. To do this, firstly, the modelling of the system with ARENA simulation program, which is used to introduce and analyze the system, is done by analyzing the existing situation. After that distrubition function of values and graphics which was obtained by measuring at each line current production, got arena input analyser. For Each assembly and preparation lines, distributed functions of process periods was entered to ARENA program and firstly waitings and maximum production quantity was calculated by simulation under one person at each line. After that, the simulation is repeated by changing the number of employees in each assembly lines and the minimum number of employee numbers for each lines is tried to be found. And lastly, the recommendations about the number of lines and the structure of lines are found.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/3153
Appears in Collections:Mühendislik Yönetimi - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4165.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.