Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2639
Title: Klinoptilolitleri Kullanarak Atık Sulardan Nh4+, Pb2+, Cu2+ Giderimi
Other Titles: Removal Of Nh4+, Pb2+ And Cu2+ From Wastewater By Clinoptilolites
Authors: Atakül, Hüsnü
Öztürk, Tuğba
10026205
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Adsorpsiyon
İyon Değişimi
Zeolitler
Zehirli Atıklar
Adsorption
Ion exchange
Toxic wastes
Zeolites
Ammonium
Lead
Copper
Breakthrough
Fixed Bed Column Operation
Effect of Operational Conditions on Ion Exchange
Issue Date: 18-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bilindiği üzere, su kirliliği günümüzde önemli bir sorun haline gelmiştir.Zeolitler doğal olarak meydana gelmiş alimünoslikat kristalleridir. Mikro gözenekli yapıları ve yapılarında bulunan değişebilir katyonlar sayesinde atık sulardaki amonyum, kurşun, bakır gibi katyonları yüksek seçicilikte uzaklaştırabilmektedirler. Çalışmanın amacı küçük işletmelerden kaynaklı atık suları arıtmaktır bu amaçla, üç farklı bölgeden, Marsid, Gördes ve Bigadiç ten elde edilen, doğal bir zeolit türü olan klinoptilolit, kullanılarak atık sularda kirlilik kontrolü sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla, labaratuvar ölçeğinde sabit yataklı bir kolonda, klinoptilolit dolgu malzemesi olarak kullanılmış ve atık sulardan amonyum, kurşun ve bakır iyonlarının giderilmesi dinamik koşullarda ve sürekli sistemde incelenmiştir. Akış hızı, başlangıç derişimi, kullanılan zeolit örneği gibi farklı çalışma koşulların iyon değiştirme prosesi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Yapılan deneyler doğrultusunda üç farklı bölgeden temin edilen klinoptilolit örnekleri iyon değiştirme kapasiteleri açısından birbiriyle kıyaslanmıştır. Gerçek atık sular birden fazla katyon içerir bu yüzden, yarışan katyonlar varlığında klinoptilolit örneklerinin, atık suları arıtmadaki davranışı incelenmiştir. Son olarak amonyum, kurşun ve bakır yüklenmiş klinoptilolit örneklerinin proses sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan, rejenerasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ışığında Marsid klinoptilolitinin diğerlerine üstün geldiği, klinoptilolit örneklerinin amonyum ve kurşuna katyonlarına karşı yüksek seçicilik gösterdiği, düşük akış hızlarının ve düşük başlangıç konsantrasyonun daha iyi arıtımla sonuçlandığı görülmüştür.
Nowadays, water pollution has become a serious problem. Zeolites are naturally occuring crystalline aluminosilicates with a threedimensional framework structure, their cavities are occupied by exchangeable alkaline and alkaline-earth metal cations. The microporous crystalline structure of zeolites is able to exchange ionic species that have diameters that fit through the entry ports of internal zeolite framework, while larger species are excluded, giving rise to ion sieving properties. This sieving property enhance using zeolite for pollution control, in particular they have noticeable potential to purify wastewater. The study aims treating of wastewaters originated from small enterprises. In the study, ion exchange capacities of clinoptilolite samples originated from Marsid, Gördes and Bigadiç regions were investigated for ammonium, lead and copper cations under dynamic conditions. For this purpose, experiments were contucted by using bench-scale fixed bed column operated under continious down-flow mode. Effect of flow rate, effect of initial concentration, effect of sample type and effect of competing ions on ion exchange were investigated throughout the study.Eventually regeneration studies were performed in order to reuse loaded clinoptilolite. Ion exchange capacities of each sample evaluated based on breakthrough curves. In the light of the study,Marsid clinoptilolite was found superior to other samples. It was found that, clinoptilolite has high selectivity for amonium and lead ions. It has been seen that, lower flow rates and lower initial concentration results in enhanced treatment.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/2639
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.