Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2250
Title: Farklı Pişirme Yöntemlerinin Siyah Pirincin Fenolik Bileşenleri Ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi
Other Titles: Effect Of Different Cooking Methods On Phenolic Compounds And Antioxidant Activity Of Black Rice
Authors: Yeşilçubuk, Neşe Şahin
Savaş, Gizem
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
Keywords: antioksidan
fenolik bileşik
siyah pirinç
antosiyanin
antioxidant
phenolic compound
black rice
anthocyanin
Issue Date:  2
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada siyah pirincin fenolik içeriği ve antioksidan kapasitesi incelenmiş ve farklı pişirme yöntemlerinin fenolik içeriğini ve antioksidan kapasitesini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de satışa sunulan tek bir markanın siyah pirinci ile çalışılmıştır. Pirinç pişiricide (R), elektrikli düdüklü tencerede (E), tüplü ocak üstündeki düdüklü tencerede (D) ve tüplü ocak üstündeki teflon tencerede (N) olmak üzere 4 farklı ev tipi pişirme yöntemi kullanılmıştır. Siyah pirinç örneklerinin fenolik madde içerikleri ve antioksidan aktiviteleri çeşitli metotlar ile tespit edildikten sonra fenolik madde profilleri HPLC metodu ile belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan siyah pirinç örneklerinin toplam fenolik madde, toplam flavonoid, toplam antosiyanin ve toplam antioksidan aktivite tayinleri için uygulanan metotlarda kullanılmak üzere ekstraktlar hazırlanmıştır. Uygun çözgen sisteminin hazırlanmasında literatürdeki çalışmalar esas alınarak ekstraksiyon için %1 HCl ile asitlendirilmiş metanol kullanılmıştır. Çalışma sonunda, siyah pirincin oldukça yüksek polifenol içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu yüksek içerik pişirme işleminden etkilenmekte ve antioksidan kapasitesinde azalmalar olmaktadır. Pişirme işlemi sonucunda bile siyah pirincin benzerlerine nazaran yüksek antioksidan içeriğine sahip olduğu görülmektedir.
In this study, phenolic content and antioxidant capacity of black rice and how phenolic content and antioxidant capacity is affected by different cooking methods were searched. For this purpose only brand for black rice which go on sale in Turkey and four different type of cooking methods such as rice cooker (R), electric pressure cooker (E), pressure cooker on a gas range (D) and teflon pot on a gas range were used. First phenolic content and antioxidant activity of black rice samples, then phenolic profile by HPLC were determined. Phenolic extracts were prepared to use in total phenolic content, total flavonoid, total anthocyanin and total antioxidant activity assays. Based on the studies in literature, the suitable solvent system for the extraction of black rice samples was contained methanol which acidified with 1% HCl. At the end of this study, it is seen that black rice has a high amounts of polyphenol content. Nevertheless, this high amounts of polyphenol content were affected by cooking and antioxidant activity of samples were decreased. Even after cooking black rice still has high antioxidant content compared to similar foods.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/2250
Appears in Collections:Gıda Mühendisliği Lisanüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11450.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.